Ärenden inför stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Fossilfria tjänstefordon, ny detaljplan på Östermalm och bidrag till föreningar på landsbygden - det är några av de totalt 11 ärenden som stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott ska ta ställning till den 10 februari.

Satsning på fossilfria tjänstefordon

Stadsbyggnadsförvaltningen vill i snabbare takt införa fossilfria tjänstefordon i kommunen. En förutsättning för detta är att få till stånd en grundläggande laddinfrastruktur för kommunens tjänstefordon. Av den anledningen föreslår förvaltningen att stadsbyggnadsnämnden tillförs medel för genomförandet.

Förvaltningen föreslår bland annat att kommunstyrelsen beviljar stadsbyggnadsnämnden 1,5 miljoner kronor per år under 2022 och 2023 till att bygga en laddinfrastruktur för tjänstefordon, samt att kommunfullmäktige beviljar 350 000 kronor i utökat kommunbidrag för kommande driftskostnader.

– Det är viktigt att kommunen som samhällsbyggare går före och visar vägen för hur omställningar kan ske och inspirera och motivera medarbetare och andra aktörer i kommunen att ställa om för en hållbar utveckling av Luleå, säger stadsbyggnadschef Helén Wiklund Wårell.

Plats för 700 nya arbetsplatser på Östermalm

Stadsbyggnadsnämnden ska besluta om ny detaljplan för del av Östermalm, ett område mellan järnvägen och Skurholmsfjärden. Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra byggrätt för kontor.

Det är Skanska som äger fastigheterna Östermalm 6:9 och 6:20 som har ansökt om ändrad detaljplan för att bygga ytterligare en kontorsbyggnad i anslutning till den nyligen färdigställda byggnaden som Mobilaris nyttjar idag.

Det aktuellt planförslag gör det möjligt för Skanska att bygga ett kontorshus i fyra till sex våningar med plats för ca 700 nya arbetsplatser.

Bidrag till byaföreningar

Under 2022 kan byaföreningar söka bidrag för grillplatser, lekutrustning, flaggstänger, blomlådor och liknande. Bidraget kan sökas mellan 1 mars och 30 september.

Kommunfullmäktige har gett stadsbyggnadsnämnden en miljon kronor i utökad driftbudget för 2022 till bidrag som byaföreningar kan söka för att köpa ny eller rusta upp befintlig utrusning eller utsmyckning i utemiljön. Stadsbyggnadsnämnden ska besluta om kriterier för bidraget.

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till kriterier:

  • bidraget är max 75 000 kronor per förening
  • föreningen ska ha nyttjanderätt till, eller äga, den mark där utrustningen/utsmyckningen ska finnas
  • föreningen ska vara ägare till utrustningen och ansvara för skötseln
  • bidrag ges inte till maskinell utrustning som gräsklippare, spårdragare eller liknande.

Förbättring av Boulognerskogen

Ett e-förslag som föreslår att kommunen förbättrar Boulognerskogen, parken bredvid Charlottendals förskola, har kommit in. Förslaget har fått 229 röster.

Förslagsställaren menar att parken i dag används flitigt, men är tråkig och skulle kunna förbättras med exempelvis fler bänkar, blomlådor, grillplats och mer belysning.

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att intentionen i e-förslaget är bra och går i linje med ett tidigare gestaltningsförslag som togs fram för platsen i samband med framtagandet av detaljplanen för området 2007. Förvaltningen föreslår att ett nytt förslag tas fram och att dialoger ska hållas med berörda för att Boulognerskogen ska bli en attraktiv och fungerande plats för många olika målgrupper i området.

Blomlådor

Stadsbyggnadsnämnden ska fatta beslut om förslag till ändrad policy för blomlådor på kommunens gator.

Syftet med förändringarna är att förenkla och säkerställa hanteringen av tillståndsgivningen så att liknande bedömningar görs av alla ansökningar. Förslaget innehåller bland annat förtydliganden av vilka gator och platser som är lämpliga att placera blomlådor på, med hänsyn till framkomlighet och trafiksäkerhet.

Bland övriga ärenden

  • Igångsättningstillstånd samt budget för reinvesteringar av gator och vägar (55 miljoner) samt gång- och cykelvägar (5 miljoner)
  • Motion (MP) om mer plats för cykel
  • E-förslag om raststuga/vindskydd vid Sunderbybäcken
  • Rivning av Bivägen 6 på Bergnäset samt Östra Malmgatan 14

Kallelse till sammanträdet

Kontakt:
Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef, 070-386 56 08
Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99

Sidan uppdaterades den 7 februari 2022