Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 31 januari 2022

Den 31 januari sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott och ska då behandla 16 ärenden. På ärendelistan finns bland annat en ny detaljplan för Hertsöskolan. Utskottet ska även behandla fyra markanvisningsärenden för Kronandalen.

Ny detaljplan för del av Hertsön 11:748, Hertsöskolan

Hertsöskolan har i dag 380 elever i årskurserna 4-9, med lokaler för skola, bibliotek, fritidsgårds och idrottshall. En utredning har visat att skolan har omfattande fuktskador och är i behov av stora renoveringsåtgärder. Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att en nybyggnation är en effektivare lösning jämfört med att renovera den befintliga skolbyggnaden. Luleå kommun har därefter beslutat att en ny skola ska byggas (Barn-och utbildningsnämnden 2021-11-17 § 143).

En ny detaljplan syftar till att möjliggöra en utveckling och utökning av skolans verksamhet med en ny skola, samt lokaler för bibliotek, fritidsgård och idrottshall. De nya lokalerna ska bidra till att skapa mötesplatser på Hertsön som även kan nyttjas av medborgare och lokala föreningar. Förslaget bedöms vara förenligt med översiktsplan (2022) som är under antagande. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för del av Hertsön 11:748.

Förlängning av markanvisningar Kronandalen, etapp 1

Luleå kommun föreslås förlänga två aktuella markanvisningar, båda gäller nya fastigheter i Kronandalen.

  • Förlängning av markanvisning till Heim Kronan 1 i Luleå AB avseende fastigheten Bärmesen 2. Bolaget har erhållit bygglov för byggnation av flerbostadshus och radhus, beslutat 2018-02-20. Bygglovet har upphört att gälla i den del som avser uppförande av radhus. Bygglovet innebar uppförande av 10 radhus, vardera i tre plan med takterrass. Bolaget har för avsikt att lämna in ny bygglovsansökan under våren 2022.
  • Hyaderna Mark 2 AB erhöll markanvisning till fastigheten Kikaren 1 genom beslut i kommunstyrelsen 2017-03-13 § 70. Bolaget vill bygga flerbostadshus i fem våningar om totalt 80 lägenheter i spannet 1-5 rum och kök i bostadsrättsform. I redovisat förslag uppfyller de kravet på parkeringsbehov, där parkering ska ske i undergrävt garage. Bolaget har reviderat sitt tidigare inlämnade förslag och ansöker om förlängd markanvisning.

Arbetsutskottet föreslås godkänna förslagen om förlängda markanvisningar, som i båda fallen ska gälla till och med 2022-08-31. Båda dessa ärenden ska vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Markanvisning till Nåiden Bygg AB av fastigheten Skidåkaren 1 inom Kronandalen etapp 1

Nåiden Bygg AB har presenterat ett förslag som innebär uppförande av parkeringshus i fyra våningar med omkring 135 parkeringsplatser för bil. Ett antal av dessa ska utrustas för elbilsladdning. Bolaget avser att långsiktigt äga och drifta parkeringsgaraget, som uppförs för att tillgodose parkeringsbehovet för fastigheterna Bärmesen 1 och 2 samt Skidåkaren 2 inom Kronandalen etapp 1.

Förslag till markanvisningsavtal har tagits fram där Nåiden Bygg AB erhåller markanvisning till fastigheten Skidåkaren 1. Arbetsutskottet föreslås godkänna förslaget. Ärendet går därefter till kommunstyrelsen för beslut.

Markanvisning av fastigheterna Kompassen 1 och Liggunderlaget 2 inom Kronandalen etapp 2

Eljest AB vill bygga radhus på radhustomterna inom etapp 2 Kronandalen. Under våren 2021 har kommunen tillsammans med bolaget landat i ett utformningsförslag som ligger till grund för denna markanvisning. Förslaget innebär uppförande av 10-12 radhus i varierande storlekar med barnfamiljer och äldre par som huvudsaklig målgrupp. Radhusen ska utformas med stadsmässig karaktär och intima gårdsmiljöer. För fastigheten Liggunderlaget 2 pågår en detaljplaneändring som medför att Eljest AB inlämnade förslag kan komma att förändras något.

Kommunstaben föreslår i samråd med Stadsbyggnadsförvaltningen att Eljest AB, erhåller markanvisning till Kompassen 1 och Liggunderlaget 2 i enlighet med upprättat förslag till markanvisningsavtal. Ärendet ska vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Övriga ärenden:

  • Information om Luleå kommuns arbete med platsvarumärket
  • Förslag att anta Luleå kommuns remissvar om nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033
  • Förslag att anta remiss om länstransportplan för Norrbottens län perioden 2022-2033

Föredragningslista Länk till annan webbplats.

Kontaktperson:

Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92

Sidan uppdaterades den 26 januari 2022