Hinder på allmänna platser och i lokaler

Lokaler och platser dit allmänheten har tillträde ska anpassas så att de är tillgängliga för personer som har nedsatt rörelse och orienteringsförmåga.

Detta står i plan- och bygglagen - PBL - 8 kap §2 andra stycket och §12 andra stycket.

Vill du anmäla ett hinder?

Upplever du hinder för tillgängligheten till lokaler eller platser där allmänheten har tillträde? Fastighetsägaren är skyldig att åtgärda det. Anmäl hinder till kommunen:

Föreskrifter

Med stöd av PBL har Boverket gett ut föreskrifterna: Enkelt avhjälpta hinder - HIN 3. Kraven är retroaktiva, befintliga hinder ska undanröjas. Läs mer om HIN 3 Länk till annan webbplats..

Tillgänglighet på allmänna platser - ALM 2

Kraven gäller när en allmän plats iordningställs.

Läs mer om detta på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Som vägledning för hur man kan anpassa lokaler/allmänna platser har Boverket gett ut en bok "Enklare utan hinder". Boken kan beställas via Boverket, de har även tagit fram en inventeringsmall. Läs mer om enkelt avhjälpta hinder på Boverket. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 26 april 2023