Elevhälsa, gymnasieskolan

Elevhälsan vid Luleå gymnasieskola består av kurator/socionom, psykolog, skolsköterska och specialpedagog.

För att kontakta oss ringer du kommunens kundcenter på 0920–45 30 00. Öppet helgfria vardagar 08.00–17.00.

Specialpedagog

Det här gör specialpedagogen:

 • arbetar för att alla elever ska klara skolan och att undervisningen ska anpassas till varje elevs olika förutsättningar och behov
 • träffar elever som riskerar att inte nå målen för sin utbildning för att utreda vilket stöd som behövs
 • hjälper till med planering, struktur och studieteknik
 • läs- och skriv/dyslexiutredningar
 • nära samarbete med Studion.

Ansvariga specialpedagoger

Monica Almgren – rum L1556
Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, Försäljnings- och serviceprogrammet, Hotell- och turismprogrammet på kvarteret Lärkan, IM Lärkan.

Anna Granberg – rum K5504 (vik. för Birgitta Edman Öhrvall)
Bygg – och anläggningsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Matematik-spets, VVS- och fastighetsprogrammet, Yrkesintroduktion på Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och Introduktionsprogrammet på kvarteret Kungsfågeln.

Fredrik Eriksson – rum K5623
El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet, Teknikprogrammet, TE4 samt Vård- och omsorgsprogrammet på kvarteret Kungsfågeln.

Anna Lundevall – rum H6023 
Samhällsvetenskapsprogrammet på kvarteret Hackspetten

Margot Zakariasson – rum H5047
Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet, Hantverksprogrammet-Frisör samt Introduktionsprogrammet på kvarteret Hackspetten och IM Örnen.

Helena Sundqvist – rum K5624
Idrottsprogrammet NIU/RIG/LIU – Barn- och fritidsprogrammet (BFIDR), Ekonomiprogrammet (EKIDR), Naturvetenskapsprogrammet (NAIDR) och Samhällsvetenskapsprogrammet (SAIDR)
Barn- och fritidsprogrammet – Fritidsinriktning
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
Restaurang- och livsmedelsprogrammet yrkesintroduktion (IMYRL)

Elevstödjare
Ansvarig elevstödjare

Linda-Mari Åberg – rum L1558
Arbetar med stöd och struktur kring elevers studier.

Kuratorn hjälper dig om du behöver en vuxen att prata med. Du som elev får en individuell samtalskontakt med kuratorn på skolan, men vi kan även ge information om och förmedla kontakter till andra myndigheter och organisationer om du behöver det.

Kuratorn har tystnadsplikt. Det som sägs förs inte vidare. Det finns dock ett undantag då vi måste bryta tystnadsplikten och det är vid tillfällen då ungdomar befinner sig i allvarliga eller farliga situationer och behöver mer hjälp än vad kuratorn kan ge. Inga kontakter tas utan den unges vetskap.

Med en kurator kan du samtala om exempelvis:

 • dina studier och din skolsituation
 • familjerelationer och andra relationer
 • kris och sorg
 • alkohol och andra droger
 • stress
 • kärlek och sexualitet
 • sömnbesvär
 • oro, ångest, tvångstankar, nedstämdhet och/eller depression
 • låg självkänsla
 • ekonomi.

Ansvariga kuratorer

Paulina Rivinoja – rum L1555
Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, Försäljnings- och serviceprogrammet (Handels- och administrationsprogrammet), Hotell- och turismprogrammet, anpassade gymnasieskolan.

Margona Hagman Sundström – rum K5512
Introduktionsprogrammet på kvarteret Kungsfågeln, Bygg- och anläggningsprogrammet, Naturvetenskapliga programmet, Matematik-spets, VVS- och fastighetsprogrammet kvarteret Kungsfågeln.

Eva-Marie Hansén – rum L1550
IM-språkintroduktion. Idrottsprogrammet NA-NIU/RIG, SA-NIU/RIG

Malin Johansson – rum H3052
Introduktionsprogrammet på kvarteret Hackspetten och IM Örnen, Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och HV-Frisör på kvarteret Hackspetten, IM Hackspetten. Greta Åberg vikarie Humanistiska programmet ht-22.

Anna-Karin Brännström – rum K5514
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Yrkesintroduktion på Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Industritekniska programmet, Teknikprogrammet, TE 4.

Sofia Nordberg – rum H3050
Samhällsvetenskapsprogramme på kvarteret Hackspetten. Idrottsprogrammet EK-NIU/RIG

Greta Åberg (vik) – rum K5513
El- och energiprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Yrkesintroduktion – vårdbiträde. Humanistiska programmet ht-22,

Skolsköterskan finns på din skola för att hjälpa dig med funderingar som kan gälla både kropp eller själ. Vi har också tillgång till skolläkare, tider bokas via skolsköterskan. Vi kan också hänvisa/remittera vidare.

Skolsköterskorna har också i uppgift att bevaka att arbetsmiljön i skolan är bra så att ingen riskerar att skada sig, bli sjuk eller allergisk som följd av brister i skolmiljön.

Vi erbjuder alla elever i åk 1 ett hälsosamtal samt öppen mottagning för alla elever. Skolsköterskorna har tystnadsplikt, vi tar dig på allvar, inga frågor är konstiga.

Ansvariga skolsköterskor

Helena Skog – rum H3043
Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet, Hantverksprogrammet-frisör, Hotell- och turismprogrammet, Introduktionsprogrammet på kvarteret Hackspetten och IM Örnen.

Erika Lundström – rum H3038
Samhällsvetenskapsprogrammet, Idrottsprogrammet EK-NIU/RIG, NA-NIU/RIG, SA-NIU/RIG

Inger Lundholm – rum K5517
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Yrkesintroduktion på Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Yrkesintroduktion på Vård- och omsorgsprogrammet, Teknikprogrammet, TE4, Industritekniska programmet, Vård- och omsorgsprogrammet.

Anna-Lena Stråhle – rum K5519
Bygg- och anläggningsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet inkl. Matematik-spets, VVS- och fastighetsprogrammet, Introduktionsprogrammet kvarteret Kungsfågeln.

Ninna Hallberg – rum K5519
El- och energiprogrammet. (arb. onsdagar)

Elisabeth Hellqvist – rum L1553
Barn- och fritidsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Estetiskaprogrammet,  Introduktionsprogrammet med språkinriktning på kvarteret Lärkan, Försäljnings- och serviceprogrammet (Handels- och administrationsprogrammet), IM-Örnen, anpassade gymnasieskolan.

Luleå gymnasieskolas psykolog heter Peter Wrede (rum L1554) och han representerar alla program i Luleå gymnasieskola.

Vad vi än pratar om, så är det du som bestämmer hur du vill använda vårt samtal. Psykologens roll är att visa på olika vägar att lösa ett problem utifrån dina önskemål.

Psykologen har tystnadsplikt. Ingen fråga är för liten att ta upp!

Till psykologen kan du vända dig om...

 • Studiesituationen känns jobbig.
 • Du känner dig ensam eller utanför.
 • Du har något problem som ej hör till skolan men som ändå påverkar dina studier.
 • Du känner dig nedstämd, har tappat lusten för allt, inget känns roligt.
 • Du känner att du har svårt i kontakten med någon vuxen men ej kan ta upp det med den det berör.
 • Du blir eller har blivit utsatt för mobbning/trakasserier.
 • Du behöver någon att prata/diskutera med om olika funderingar du har.
 • Du mår dåligt utan att veta varför.

Det psykologen kan göra:

 • genom olika tester kombinerat med samtal få en bild av eventuella svårigheter som kan ha betydelse för hur dina studier ska läggas upp
 • tillsammans med dig reda ut vad det handlar om, sortera tankar och känslor
 • tillsammans med dig komma fram till hur du kan hantera ditt problem för att må bättre
 • stötta dig genom att träffas regelbundet en tid för samtal
 • visa på andra möjligheter i samhället där du kan få stöd och hjälp. 

Du som är elev i Luleås kommunala skolor från årskurs fyra till och med sista året på gymnasiet kan kontakta elevhälsan även om du inte är på skolan. Genom en digital e-tjänst kan du komma i kontakt med elevhälsans skolsköterskor och skolkuratorer.

E- tjänsten är ett komplement till nuvarande kontaktvägar. I första hand är det alltid bäst att besöka oss på skolan eller att kontakta oss direkt via telefon/sms, e-post eller via Teams.

Är ditt ärende akut – ring 112 eller 1177.

Ange vem du vill ha hjälp av så blir du kontaktad inom 24 timmar helgfri vardag* även under lov – utom sommarlov och jullov.

Det är valfritt om du vill logga in med e-legitimation eller inte.

 • Om du loggar in med e-legitimation blir du kontaktad via e-tjänsten. Ni kan även komma överens om att ha kontakt på annat sätt.
 • Om du inte loggar in med e-legitimation blir du kontaktad via sms, teams eller e-post och ni kommer då överens om hur den fortsatta kontakten ska ske.

* en dag som inte infaller på en röd dag eller en lördag.

 • Har du klagomål eller synpunkter i samband med hälso- och sjukvårdskontakt ska du i första hand vända dig till den skolsköterska, skolläkare eller skolpsykolog du varit i kontakt med.
 • Du kan också kontakta verksamhetschef för hälsa och sjukvård i gymnasieskolan, Maria Karlsson, Luleå gymnasieskola.
 • För hjälp med klagomål och synpunkter finns också Patientnämnden som stöd. Patientnämnden i Region Norrbotten, e-postadress patientnamnden@norrbotten.se

Du ska få svar så snart som möjligt

När klagomål eller synpunkt kommit in får du omgående en bekräftelse på mottaget ärende och ett svar på ärendet så snart som möjligt men senast inom fyra veckor. Om du är under 18 år bör du få ett svar tidigare än så. 

Kontakt med elevhälsa och verksamhetschef Hälsa och sjukvård, Luleå gymnasieskola, får du via kommunens kundcenter, 0920-45 30 00.

Sidan uppdaterades den 18 september 2023