• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

God man, förvaltare, förmyndare

God man

En person som behöver hjälp med att bevaka sin rätt i samhället, sköta sin ekonomi eller i övrigt ta hand om sina personliga angelägenheter kan ha rätt att få hjälp med detta genom en god man eller förvaltare.

Anledningen ska vara att personen inte själv klarar detta på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande och att det inte heller går att lösa situationen på något annat sätt.

Ett alternativ till godmanskap kan vara att istället skriva en fullmakt eller att ansöka om andra stödinsatser som samhället kan erbjuda. Det är frivilligt att få en god man och kan inte tvingas på någon som inte vill ha denna hjälp. Den som får god man behåller sin rättshandlingsförmåga.

Gode mannen måste ha den enskildes samtycke till alla större rättshandlingar utom sådana som berör den dagliga hushållningen. Om det finns ett läkarintyg som visar att den enskilde inte förstår vad saken gäller behövs inget samtycke. I viktigare frågor ska gode mannen även fråga huvudmannens eventuella make eller sambo om dennes uppfattning. Den som har god man eller förvaltare brukar kallas för huvudman.

Förvaltare

En förvaltare kan hjälpa huvudmannen med samma saker som en god man. Det är inte alltid frivilligt att ha en förvaltare. Tingsrätten kan besluta om förvaltarskap mot den enskildes vilja om huvudmannen inte förstår sitt eget bästa och därför gör saker som blir till skada för honom eller om han blir ekonomiskt utnyttjad av någon.

Den som får förvaltare förlorar helt eller delvis sin rättshandlingsförmåga. Förvaltaren får i motsvarande utsträckning rätt att ingå rättshandlingar för sin huvudmans räkning.

Även i ett förvaltarskap ska förvaltaren försöka att komma överens med huvudmannen om vilka åtgärder som ska vidtas för huvudmannens bästa. Skillnaden med ett godmanskap är emellertid att en förvaltare får agera utan huvudmannens samtycke i frågor som ligger inom förvaltarskapet.

Varken en god man eller förvaltare kan mot en huvudmans vilja bestämma i strikt personliga saker, som var en huvudman ska bo eller vilken vård och omsorg som huvudmannen behöver. Sådana beslut måste fattas av huvudmannen själv eller av sjukvården. Överförmyndarnämnden ska årligen pröva om förvaltarskapet ska kvarstå eller inte.

Förmyndare

Den som är underårig företräds i sina ekonomiska angelägenheter av en eller två förmyndare, vanligtvis föräldrarna. Den som är vårdnadshavare är också förmyndare om inte något annat har bestämts.
Läs informationsbladet om barn med tillgångarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En underårig kan få en särskilt förordnad vårdnadshavare utsedd av tingsrätten om förmyndarna är avlidna eller av annan anledning inte kan fullgöra vårdnaden. I vissa situationer kan en underårig behöva en tillfällig god man, till exempel om förmyndaren och den underåriga båda är delägare i samma dödsbo eller i en annan situation har motstridiga intressen. Överförmyndarens samtycke behövs om föräldrar vill låta en omyndig driva visst slag av rörelse, se informationsbladöppnas i nytt fönster.

Bestämmelser om god man, förvaltare och förmyndare finns i föräldrabalken (FB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återställ
Kontakta oss