• Startsida
 • Näringsliv
 • Besöka Luleå

Lediga jobb

Sök arbete hos oss! Ett av Sveriges viktigaste jobb!

 • 2016-07-01

  Speciallärare med försteläraruppdrag till Hertsöskolan


  Som speciallärare så arbetar du med att tillföra pedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Du är ett stöd i att kartlägga hinder i lärmiljön och utforma generella...
  Läs mer
 • 2016-06-30

  Familjehemshandläggare med inriktning rekrytering


  Inom Familjestödsektionen vid Individ- och familjeomsorgen sker ett omfattande utvecklingsarbete med barn och unga i fokus. Vi utvecklar en dynamisk organisation som innehåller service och insatser...
  Läs mer
 • 2016-06-30

  Familjehemssekreterare


  Inom Familjestödsektionen vid Individ- och familjeomsorgen sker ett omfattande utvecklingsarbete med barn och unga i fokus. Vi utvecklar en dynamisk organisation som innehåller service och insatser...
  Läs mer
 • 2016-06-30

  Enhetschef till Centrala Elevhälsan


  Som enhetschef kommer du att vid chefen för elevhälsans sida och på dennes uppdrag verka i Elevhälsans uppdrag att främst främja och förebygga i ett salutogent perspektiv. I de arbetet ingår att bidra...
  Läs mer
 • 2016-06-30

  Ekonom/controller


  Som controller hos oss kommer du att ingå i ett controllerteam och företräder kommunens ekonomifrågor på ett övergripande plan. Du kommer att delta i olika utvecklings- och förändringsprojekt kopplade...
  Läs mer
 • 2016-06-30

  Enhetschefer till måltidsservice


  Vi söker nu tre enhetschefer till måltidsservice.

  Måltidsservice växer och vi behöver förstärka med ytterligare enhetschefer. Organisationen kommer att bestå av en kostchef och 7 enhetschefer som...

  Läs mer
 • 2016-06-30

  Kock pooltjänst till måltidsservice Luleå


  Måltidsservice rekryterar nu tre kockar med pooltjänst . Tjänsten innebär att du arbetar inom det kök där behov finns i team eller ibland även i ensamkök. Du medverkar i alla förekommande...
  Läs mer
 • 2016-06-29

  Lärare i svenska och engelska till Stadsöskolan


  Du kommer att undervisa elever i åk. 4-6 i svenska och engelska. I tjänsten ingår mentorskap 5.

  På Stadsöskolan arbetar vi med ett inkluderat förhållningssätt och med att skapa en bra verksamhet för...

  Läs mer
 • 2016-06-29

  Lärare i SO-ämnena till Montessori Luleå


  Som lärare kommer du att undervisa elever i årskurs 4-6 på Montessori Luleå.

  Din tjänst innebär att du:
  • Arbetar med planering, undervisning och bedömning inom dina ämnen i nära samarbete med de...

  Läs mer
 • 2016-06-29

  Lärare i Ma och No till Stadsöskolan


  Du kommer att undervisa elever i åk. 4-6 i Matematik och NO. I tjänsten ingår mentorskap

  På Stadsöskolan arbetar vi med ett inkluderat förhållningssätt och med att skapa en bra verksamhet för alla...

  Läs mer
 • 2016-06-29

  Lärare i SVA/annat ämne till Stadsöskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 4-9 i svenska som andraspråk (ca 50%) och annat ämne som du är behörig i (50%).
  Delat mentorskap ingår i tjänsten och du kommer att tillhöra ett arbetslag i...

  Läs mer
 • 2016-06-29

  Lärare i Trä-och metallslöjd till Stadsöskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 3-9 i trä-och metallslöjd.
  I tjänsten ingår delat mentorskap och du kommer att ingå i ett arbetslag.

  Läs mer
 • 2016-06-29

  Gymnasielärare i svenska och historia


  Du ska arbeta i Luleå gymnasieskola på Vård-och omsorgsprogrammet.

  Du kommer att ingå i ett team av lärare inom programmet och med kollegor inom ämnesområdena. Det innebär nära samverkan i...

  Läs mer
 • 2016-06-28

  Driftchef VA-produktion


  Som driftchef för VA-verkets dricksvattenanläggningar kommer du att leda en grupp med ca 5 driftmaskinister som utför drift-, tillsyns- och underhållsarbeten på vattenverk, tryckstegringsstationer och...
  Läs mer
 • 2016-06-28

  Lärare i trä- och metallslöjd till Bergskolan


  Du kommer att undervisa i trä- och metallslöjd i årskurs 7-9 på Bergskolan.

  Som slöjdlärare har du hand om planering och genomförande av undervisningen inom ämnet slöjd trä/metall. Du utvecklar och...

  Läs mer
 • 2016-06-28

  Förstelärare i Ma/No/Tk till Råneskolan


  Som förstelärare i matematik, NO och teknik ska du i huvudsak arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Därutöver ska du bidra till kollegial samverkan för att utveckla och...
  Läs mer
 • 2016-06-27

  Gymnasielärare i svenska som andraspråk


  Du ska arbeta i Luleå gymnasieskola, på programmet IM – Språkintroduktion, med undervisning och kartläggning i svenska som andraspråk.

  Utifrån den kompetens du har kan även kartläggning och...

  Läs mer
 • 2016-06-27

  Gymnasielärare i idrott och hälsa


  Du ska undervisa i ämnet idrott och hälsa inom Luleå Gymnasieby.
  Förutom undervisning förutsätts arbete och samverkan med ämneslag, programlag och elevhälsa.

  Läs mer
 • 2016-06-27

  Arbetsmarknadskonsult


  Som arbetsmarknadskonsult kartlägger, planerar och genomförs insatser tillsammans med individen som ökar möjligheten till etablering på arbetsmarkanden.

  I uppdraget ingår att vägleda, inspirera och...

  Läs mer
 • 2016-06-27

  Förskollärare till Klöverträsk förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Arbetet innefattar även pedagogisk dokumentering där du...
  Läs mer
 • 2016-06-27

  Lärare åk 1-6 Kläppenskolan


  Tjänsten innebär att tillsammans med nuvarande klasslärare i åk 2 gemensamt ansvara för undervisning i ämnena: svenska med fokus på läs- och skrivinlärning, matematik,...
  Läs mer
 • 2016-06-27

  Lärare åk 1-6 Kläppenskolan


  Tjänsten innebär att tillsammans med övriga pedagoger i åk 4 och åk 5 gemensamt ansvara för undervisning i ämnena: svenska, matematik, samhällsorienterade/naturorienterade ämnen och teknik. Arbetet...
  Läs mer
 • 2016-06-23

  Leg sjuksköterskor


  Socialförvaltningen söker legitimerade sjuksköterskor.

  Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom hemsjukvård, omsorg, psykiatri och vård- och omsorgsboende. Vi söker även dig som vill arbeta...

  Läs mer
 • 2016-06-23

  Utredningsassistent till Försörjningssektionen


  Verksamhetsområde Individ och familj söker en utredningsassistent till Försörjningssektionen. Försörjningssektionen arbetar företrädesvis med människor som har ekonomiska svårigheter. Vår målsättning...
  Läs mer
 • 2016-06-23

  Förskollärare till Svartöstadens förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Arbetet innefattar även pedagogisk dokumentering, där du...
  Läs mer
 • 2016-06-22

  Lärare i årskurs 4-6 till Persöskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 4 – 6 i både åldersblandande grupper och i åldershomogena klasser. Tjänsten innebär att du kommer att ha mentorsansvar med utvecklingssamtal och kontakt med...
  Läs mer
 • 2016-06-22

  Specialpedagog till Kyrkbyskolan


  Som specialpedagog arbetar du med att tillföra pedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Du är ett stöd i att kartlägga hinder i lärmiljön och utforma generella...
  Läs mer
 • 2016-06-22

  Lärare i åk 1-3 till Kyrkbyskolan


  Du kommer undervisa elever i årskurs 1-2 i svenska, SO och engelska. Förutom att undervisa kommer du vara mentor som innebär att hålla i utvecklingssamtal, ha kontakt med föräldrar/vårdnadshavare samt...
  Läs mer
 • 2016-06-22

  Lärare i matematik och annat ämne till Montessori


  Som lärare på Montessori Luleå 7-9 kommer du bland annat att undervisa i matematik. Du kommer att fungera som specialpedagogisk resurs i miljöer där vi har elever i behov av särskilt stöd. Det innebär...
  Läs mer
 • 2016-06-22

  Fritidspedagog/Lärare fritidshem till Montessori Luleå


  Du ska tillsammans med lärare och fritidspedagoger arbeta i barn/elevgrupp under dagarna och på fritids under eftermiddagarna. Målsättningen för fritidsverksamheten är att skapa en miljö som främjar...
  Läs mer
 • 2016-06-21

  Familjerådgivare


  Familjerådgivningen är en självständig verksamhet utan myndighetsutövning där du främst arbetar med parrelationer. Du möter vuxna människor med problem, konflikter och svårigheter i sin samlevnad där...
  Läs mer
 • 2016-06-21

  Mark- och exploateringsingenjör


  Tjänsten innebär att du jobbar med alla sorters mark- och exploateringsfrågor av juridisk, teknisk och ekonomisk art.

  I arbetet ingår köp- och försäljning av fast egendom för både kommunens eget...

  Läs mer
 • 2016-06-21

  Elevassistent till Avansskolan


  Tjänsten som elevassistent innebär att arbeta som stöd i undervisningen på mellanstadiet men även arbeta mot enskilda elever. Undervisningen sker inom ramen för elevens klass. Som elevassistent har du...
  Läs mer
 • 2016-06-21

  Barnskötare till Spira förskola


  Som barnskötare ska du tillsammans med arbetslaget samarbeta för att utveckla en god miljö för utveckling, lek och lärande.

  Som anställd i Spira har du kunskap att analysera och dokumentera barns...

  Läs mer
 • 2016-06-21

  Lärare idrott/matematik till Östra skolan och Residensskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurserna 4-8, Idrott ca 70%. Matematik övrig tid i åk 5 och 6.
  Mentorskap ingår i åk 5-6. Du kommer att ingå i ett arbetslag i åk 4-6.

  Läs mer
 • 2016-06-18

  Socialsekreterare


  Mottagningssektionen svarar för en god samverkan och service till sektioner internt och sammarbetspartners externt. Mottagningssektionen ger kvalificerad information, råd och stöd både till enskilda...
  Läs mer
 • 2016-06-15

  Speciallärare till Bergskolan


  Vi är en skola som växer med fler elever och personal och vi behöver fler medarbetare!

  Du kommer att undervisa elever i årskurs 7-9 på Bergskolan. Mentorskap ingår i tjänsten.

  Vi söker en...

  Läs mer
 • 2016-06-14

  Ekonomichef Barn- och utbildningsförvaltningen


  Som chef för ekonomienheten på barn- och utbildningsförvaltningen kommer du att arbeta med strategisk ekonomistyrning inklusive budget, resursfördelning, uppföljning och bokslut samt ansvara för...
  Läs mer
 • 2016-05-17

  Landskapsarkitekt


  I rollen som landskapsarkitekt tillvaratar och utvecklar du sammanhangen i staden och landskapet samt gestaltningen av allmänna platser utifrån estetik, funktion, ekonomi, hållbarhet och upplevelser....
  Läs mer
 • 2016-04-01

  Intresseanmälan korttidsvikarie förskola och skola


  Under sommarmånaderna minskar behovet av korttidsvikarier och ett mindre uppehåll i rekryteringsarbetet sker. Trots detta ser vi gärna att ni skickar in er ansökan redan nu eftersom behovet förväntas...
  Läs mer
 • 2016-01-03

  Semestervikariat Vård och Omsorg 2016


  Vård och omsorgsboende/Korttidsboende
  Inom vård- och omsorgsboende arbetar du med brukare som har behov av stöd och omvårdnad dygnet runt. På boendet arbetar du utifrån varje brukares individuella...

  Läs mer

Löneadministratör vid Luleå Lokaltrafik AB

Är du en rutinerad löneadministratör? Trivs du i en organisation där du får möjlighet att fylla en central roll?

Nu söker vi en Löneadministratör till Luleå Lokaltrafik.länk till annan webbplats

Som medarbetare i Luleå kommun är du en nyckelperson. Ditt arbete gör Luleå mer attraktivt.

Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där verksamheten präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens.

Våra anställningsförmåner

Sveriges viktigaste jobb finns här!