Digital tvilling underlättar planeringen av nya industrietableringar

När den nya industriparken i Luleå tar form kommer flera aktörer att vara involverade. De kommer behöva ta hänsyn till en rad olika aspekter och en stor mängd information. Luleå kommun testar nu därför att ta fram en digital tvilling av området, för att skapa enhetliga beslutsunderlag och samsyn.

Projektet Luleå Industripark omfattar planering och genomförande för många av de stora industrietableringar som sker för den gröna omställningen.

Sedan våren 2023 har kommunens planerings- och geodatasektioner i samverkan med konsultbolaget AFRY och aktörerna på planområdet arbetat med ett så kallat detaljplaneprogram över området.

Ett detaljplaneprogram sätter ramarna för de detaljplaner som nu arbetas fram och innehåller mängder av beslutsunderlag i form av exempelvis utredningar, planer, kartor och 3D-modeller.

Vanligtvis presenteras planprogrammet i form av ett dokument som skickas ut till samråd. Men i det här projektet testar Luleå kommun i stället att ta fram ett digitalt detaljplaneprogram i form av en så kallad ”digital tvilling”. Det digitala planprogrammet hanterar geografiska data, kartinformation, metadata och 3D-modeller i en koordinatsatt miljö som kan navigeras via persondator, mobiltelefon och surfplatta.

Genom den digitala tvillingen kan man utforska en rad olika förutsättningar i området:

 • Gator och trafik
 • Ledningsinfrastruktur
 • Risker och säkerhetsaspekter
 • Dagvattenhantering
 • Riksintressen och andra skydd
 • Motiv för lokaliseringen
 • Omvandling steg för steg

Målet med projektet är att digitalisera processen så att alla som arbetar med – eller är involverade i projekt Luleå Industripark – utgår från samma uppdaterade underlag.

3D-modell i den digitala tvillingen över Luleå Industripark

3D-modell i den digitala tvillingen över Luleå Industripark

3D-modell i den digitala tvillingen över Luleå Industripark

3D-modell i den digitala tvillingen över Luleå Industripark

Så används ett digitalt planprogram

 • Översiktligt utreda förutsättningar och visioner, avseende mark- och vattenanvändning.
 • Tydliggör strukturer för befintliga förutsättningar och olika förslag.
 • Tydliggör framtida struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.
 • Anger utgångspunkter och mål för kommande planering inom programområdet.

Värdet av ett digitalt planprogram

 • Kommunens ansvar och arbete med informationen kring den fysiska planeringen underlättas
 • Det blir lättare att förstå och kanske också hantera konflikter mellan intressen
 • Att samla alla beslutsunderlag och tillgängliggöra dem på ett smart och innovativt sätt

Digitala tvillingar i andra städer

En digital tvilling är en digital representation av ett objekt som kan visualiseras och uppdateras i realtid. Tekniken har utvecklats och idag har det gjorts digitala tvillingar på hela städer! Två exempel är de digitala tvillingarna för Göteborg och Wellington på Nya Zeeland.


Dessa har tagits fram med hjälp av en grafikmotor som heter Unreal Engine, som annars används för att utveckla spel i 3D. I Luleås fall fanns inte tillgång till den livedata behövdes för detta, och istället kommer geodatamodellen baseras på data från ett annat system som heter Arcgis.