Geografi

Geografisk kunskap har sitt ursprung i människans behov av att upptäcka och förstå sin omvärld och kunna orientera sig i den. Ämnet geografi är till sin karaktär tvärvetenskapligt och i ämnet integreras naturvetenskap och samhällsvetenskap utifrån en systemsyn. Det behandlar människans livsvillkor, naturmiljö och samhälle samt miljöförändringar i olika delar av världen över tid. I ämnet behandlas också frågor om hållbar utveckling och samhällets sårbarhet.

Geografi 1

Grundtemat i geografi 1 är förhållandet mellan människan, resurserna och miljön samt den hållbara utvecklingen och dess möjligheter. Du lär dig inhämta och kritiskt granska geografisk information och arbeta med geografiska teorier och modeller. 

Examination

Examination sker genom skriftliga och muntliga redovisningar och prov.

Geografi 2länk till annan webbplats

Kursen geografi 2 bygger på geografi 1 och går vidare med ytterligare kunskapsområden samtidigt som den fördjupar innehållet i kurs 1. Därigenom ger den ytterligare kunskap och förståelse om förhållandet mellan människan, resurserna, miljön och den hållbara utvecklingens möjligheter. Vidare behandlas geografiska aspekter på turism, landskapsanalys samt planering av mark-och vattenresurser.

Examination

Examination sker genom skriftliga och muntliga redovisningar och prov.

Läs mer på skolverketlänk till annan webbplats