Skolskjuts särskoleelever

När ditt barn börjar i särskola kan han/hon få kostnadsfri skolskjuts med taxibil eller busskort mellan hemmet och skolan/fritids. Avgörande är om behov finns med hänsyn till skolvägens längd, trafikförhållandena, barnets funktionshinder eller någon annan särskild omständighet.

I vissa fall kan ditt barn även få skolskjuts till annan adress t ex om det gäller vistelse på korttidsboende. Du behöver inte ansöka särskilt utan vid skolstarten kommer du och mottagande rektor överens vilket behov som finns.

Behöver ditt barn assistans/ledsagning under skolskjutsen måste du ansöka om detta som LSS-insats, (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) genom
LSS-handläggare, Socialförvaltningen, Luleå kommun.

Mer om särskolans skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts Luleå kommun - grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola

Kontakt

Luleå  kommun
Skolskjutsteamet
971 85 LULEÅ

skolskjuts@skol.lulea.se
0920-45 30 00