Rutiner

Vi arbetar för att skapa en lugn, trygg och stimulerande skolmiljö där eleverna ges möjlighet att aktivt delta i sitt eget lärande. Vi har ett nära samarbete med grundskolan, gymnasiesärskolan och ungdomsfritids.

Inskolning/Utskolning

När en ny elev ska börja hos oss gör vi ett första besök då vi träffar eleven på dess nuvarande förskola/skola.
Vid inskolning besöker eleven tillsammans med förälder skolan, under detta besök får eleven möjlighet att bekanta sig med vår skolmiljö, eleverna och personalen.

Vid utskolning från vår skola/inskolning till gymnasiesärskolan/gymnasiet besöker eleven tillsammans med personal den nya verksamheten vid ett flertal tillfällen. Under dessa besök får eleven möjlighet att bekanta sig med den nya skolmiljön, eleverna och personalen. Under vårterminen i årskurs 9 erbjuds eleven skolpraktik på gymnasiesärskolan/gymnasiet.
Vi arbetar på samma sätt när en elev ska byta eller börja i en ny ungdomsgrupp.
Samarbete gynnar alla och skapar möjligheter för bra övergångar mellan skolformer och ungdomsfritids.

 
Sjukanmälan/elevfrånvaro

Vid sjukanmälan eller elevfrånvaro kontakta oss på skolan.
Tuna 1 0920-45 42 31
Tuna 2 0920-45 34 90
Tuna 3 0920-45 46 88
Tuna 4 0920-45 33 73