Om vår skola

Vår verksamhet och kompetens riktar sig främst till elever med funktionsnedsättning inom autismspektrat.

Tillsammans med ett brett utbud av goda lärmiljöer, en mycket engagerad, kompetent och välfungerande personalgrupp, arbetar vi för att eleverna ska nå de nationella målen från respektive kursplan genom att:
skapa en god självbild hos eleven, stärka eleven som individ, utveckla kommunikation och sociala färdigheter.

Centrala delar i vårt arbete är: 

  • att utgå från elevens starka sidor för att nå kunskapsmålen
  • att individualisera undervisningen
  • att arbeta med tydliggörande pedagogik
  • att uppmuntra eleverna till fysisk aktivitet
  • att skapa en meningsfull fritid

Den individuella utvecklingsplanen är en viktig del i det långsiktiga arbetet där vi erbjuder utmaningar som ska stimulera den enskilda elevens inlärning och utveckling, både nu och i framtiden.