Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Specialpedagog och personalens välmående med finansiering via Skolpaketet

Mors lilla Olle i skogen gick....

När möjligheten kom att söka finansiering från Skolpaketet startade Bensbyns och Hällbackens förskolor ett projekt, i två delar. Den ena handlar om att stötta pedagogerna ute i verksamheten med en specialpedagogresurs och det andra att öka personalens välmående.

När möjligheten kom att söka finansiering från Skolpaketet startade Bensbyns och Hällbackens förskolor ett projekt, i två delar. Den ena handlar om att stötta pedagogerna ute i verksamheten med en specialpedagogresurs och det andra att öka personalens välmående.

Maria Stark är förskolechef för Bensbyns och Hällbackens förskolor. Syftet med projektet är att dels göra det mer attraktivt och skapa förutsättningar för äldre medarbetare att bli kvar längre i yrket, dels att pröva olika modeller för att frigöra tid och stötta pedagogerna i deras arbete.

- Från och med hösten 2017 har Kristina Hempele, som är specialpedagog och anställd vid Bensbyns förskola, i uppdrag att avlasta och handleda förskolornas arbetslag, berättar Maria. Bland annat har hon tagit fram språkstimulerande material (sagolådor och bokväskor), forskningsartiklar, sammanfattat och rekommenderat litteratur.

Kristina Hempele har besökt förskolorna och pratat med pedagogerna, tittat på miljön och hur barnen fungerar i gruppen. Hon har dokumenterat sina iakttagelser och vid återbesöken handlett pedagogerna med utgångspunkt från det insamlade materialet och stöttat dem i att hitta metoder och material. Hon har även hjälpt till med framtagning av handlingsplaner både för barn och verksamhet.

- Ett område jag fokuserat särskilt på är att ta fram konkret språkstimulerande material som pedagogerna kan använda sig av i exempelvis samlingar och aktiviteter. Det ger barnen bättre förutsättningar till koncentration, delaktighet och språkförståelse, säger Kristina. Min strävan är att barnen ska ges så goda förutsättningar som möjlighet i gruppen. Att hjälpa pedagogerna hitta metoder och material i sitt arbete som också kan stävja eventuella beteendeproblem som kan finnas.

Med fantasi och stor uppfinningsrikedom har Kristina har byggt upp sago-/sånglådorna.

- Det är en hel del jobb med att leta fram rekvisitan till sagorna och sångerna förklarar Kristina. I second-handbutikerna finns en del att hämta, men det gäller att hålla ögonen öppna och ta reda på det som andra kan betrakta som ”skräp”.

Från och med hösten 2018 kommer Kristina att någon dag i veckan avsätta tid för att koncentrerat arbeta med projektet, som pågår även hela 2019.

- För att vi ska kunna fortsätta utveckla arbetet efter projektet är avslutat har jag sparat ner allt underlag digitalt och naturligtvis finns allt konkret material kvar berättar Kristina.

Mindre stress och ökad arbetsglädje

För att skapa en bra arbetsmiljö, minska stressen och sjukfrånvaron, har personalen vid Bensbyns och Hällbackens förskolor erbjudits olika hälsofrämjande aktiviteter.

- All personal har fått möjligheten att på arbetstid gå en yogautbildning, berättar Maria. Vi har träffats fem tillfällen, på kvällstid. Det har varit uppskattat, de flesta har anmält att de är intresserade av en fortsättning.

Vid två tillfällen, i slutet av maj och i mitten av oktober, kommer personalen att ta del av en föreläsning av sjukgymnast verksam på Hermelinen ”Laget före jaget”. I november anordnas en föreläsning om stresshantering med Clas Malmström för flertalet medarbetare i Luleå kommun.