Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förskolorna Bergsprängaren och Burströmska valde Läslyftet

Barnen berättar och dramatiserar sagan om Bockarna Bruse

Förskolans roll är att utmana barns språk-, läs och skrivutveckling. Därför valde pedagogerna vid de båda förskolorna att i Skolverkets regi arbeta med Läslyftet för att utveckla sina kunskaper i språk och kommunikation. Arbetet startade hösten 2017 och avslutas nu i juni 2018.

Sammanlagt har 26 pedagoger deltagit, 10 från Bergsprängaren och 16 från Burströmska. En av deltagarna är Åsa Snäll, som också fungerar som handledare och ledarstöd till förskolechefen Catarina Ek, chef för båda förskolorna.

– Vi valde att arbeta med ”läsa och berätta”, ett område som vi särskilt vill lyfta i vårt kvalitetsarbete, berättar Åsa Snäll. Målet är att höja lärandet och stärka barnens undervisning och utbildning i förskolan.

Läslyftet är ett nytt sätt att arbeta med böcker, texter sagor och berättandet. Visionen är att Läslyftet ska bidra till att utveckla förskolans undervisning och kompetenskultur. Skolverket står för kostnaderna för handledare och handledarutbildning samt läromaterial.

Seija Kumpula är pedagog på Bergsprängarens förskola. Hon tycker att hon har fått mer och fördjupad kunskap om barns språkutveckling.

– Vi har fått teoretiska kunskaper, tagit del av forskning, sett filmer och sedan haft möjlighet att samtala med varandra under ledning av Åsa. Jättebra kollegialt lärande!

Klassikerna Bockarna Bruse, Vanten och Sagan om Pannkakan håller än

Bergsprängarens förskola presenterades hur de arbetat med projektet på förskolans dag den 17 maj.

Vanten, folksaga från Ukraina

– Vi har jobbat mycket med klassiska folksagor, som vi tycker är viktiga att berätta och föra vidare till våra barn, säger Åsa. Bockarna Bruse och Vanten är en sådana folksagor och även Sagan om Pannkakan. Barnen har läst sagorna, tillverkat rekvisitan och kan nu berätta och illustrera hela sagan själva.

Pedagogerna upplever att det kollegiala lärandet har haft stor betydelse. Kollegor har tillsammans löst uppgifter, diskuterat frågor och reflekterat med stöd av handledare. Tillsammans har de formulerat frågor, planerat och organiserat arbetet, genomfört och kritiskt granskat eget och kollegors arbete.

Åsa Snäll, Bergsprängarens förskola

– Den feedback vi har fått och gett varandra har varit värdefull, vi har tränat oss i att både ge feedback till varandra men också att ta emot feedback, säger Åsa. Andra värdefulla erfarenheter är att arbetslagen blivit mer samspelta, vi har insett vikten av undervisningsstruktur och framförallt att barnböcker är ett bra sätt att arbeta med normer och värden. De ger också barnen gemensamma referensramar och främjar samspel, lek och förståelse för likhet och olikhet.

– Vi vill fortsätta utveckla våra kunskaper i språk och kommunikation. Därför kommer utvecklingsarbetet, på förskolorna Bergsprängaren och Burströmska, att fortsätta i skolverkets regi även under nästa verksamhetsår, försäkrar Åsa Snäll.