Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Unik satsning på förskolans personal

Förskolan i Luleå och Kommunhälsan har idag presenterat ett unikt projekt, inte bara för Norrbotten utan för hela landet. Projektet syftar till att säkerställa hälsofrämjande arbetsmiljöer, kompetensförsörjning, kontinuitet och kvalitet i verksamheterna.

Fr v verksamhetschef Annica Backman, föreskolechef Pia Elofsson och Anneli Palmklint, barnskötare, representant för Kommunal

– Det här är ett spännande projekt, som vi dragit igång tillsammans med Kommunhälsan. Vi vill uppmuntra våra äldre medarbetare att stanna kvar i arbete så att vi kan ta tillvara den samlade erfarenhet och kunskap som finns ute i verksamheten, förklarar Annica Backman, verksamhetschef för förskolan. Att personalen trivs och mår bra är en förutsättning för att  behålla den goda kvaliteten i förskolan.

Med utgångspunkt i tidigare forskning om äldre i arbetslivet och vad som gör att människor mår bra på arbetsplatsen, har förskolan inom ramen för Skolpaketet, beslutat att i samverkan med Kommunhälsan genomföra en unik satsning för de som är 55 år och äldre.

Gudrun Lundgren, företagssköterska, Kommunhälsan och enhetschef Johan Strömbäck, Kommunhälsan

- Den satsning som förskolan nu gör för sina medarbetare är unik, vi känner inte till att det gjorts på något annat håll, berättar Gudrun Lundgren, företagssköterska vid Kommunhälsan. Vi kommer att följa upp insatserna som görs med åtgärds- och handlingsplaner och ur ett åldersmedvetet perspektiv, eftersom vi som individer inte har samma förutsättningar genom åren.

- Vi fungerar på ett sätt som 20-åring och på ett annat sätt som 50-åring, menar Anneli Palmklint, barnskötare och representant för Kommunal. Jag som nu hunnit bli lite äldre känner ibland att hjärnan säger JA, men kroppen säger NEJ. Då är det bra om vi som arbetar tillsammans kan fördela arbetsuppgifterna mellan oss för att ta tillvara på varandras förutsättningar.

Projektet består av två delar, dels en hälsoundersökning och dels en utbildning. Hälsoundersökningen ska erbjudas till all pedagogisk personal i förskolan, 55 år och äldre. Företagssköterska och fysioterapeut utför hälsoundersökningen, som omfattar hälsoparametrarna levnadsvanor, sinnesstämning, aktuell fysisk förmåga och balansförmåga. Undersökningen innefattar screening av åldersmedveten arbetsförmåga och utgår från riskerna i arbetet inom förskolan. Kommunhälsan omfattas av tystnadsplikt och undersökningen garanterar 100 % sekretess på individnivå.

Läs mer om projektets två delar Hälsoundersökning och Utbildning

Johan Strömbäck, enhetchef, Kommunhälsan: – Hälsoundersökningen, som är forsknings- och evidensbaserad, syftar till att se medarbetarnas åldersstruktur som en resurs. Ett perspektiv som gagnar både medarbetaren och arbetsgivaren bland annat genom att möjligheten att påverka välbefinnandet i olika skeden av karriären förbättras.

Utbildningsdelen riktar sig till medarbetare, chefer inom förskolan och politiker. Syftet är att öka kunskapen och förutsättningarna för systematiskt åldersmedvetet arbetsmiljöarbete. Utbildningen är fördelad på tre delmoment á två timmar och innefattar:

  • Fysiska förändringar vid normalt åldrande, normer och värderingar.
  • Kognition vid normalt åldrande, normer och värderingar.
  • Praktiska övningar för att stärka hälsan, yoga, mindfulness, medveten närvaro, compassion therapy.

– Medarbetarna har varit delaktiga i arbetet och själva tagit fram förslag på innehåll, vi har också tagit del av vad forskningen har kommit fram till, säger Johan Strömbäck. Arbetsmiljölagen fokuserar inte främst på människans ålder, utan mer på den fysiska arbetsmiljön, men en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet måste vara att även ta hänsyn till att medarbetarnas åldrande.   

Redan efter första året kommer Kommunhälsan att presentera en hälsoekonomisk analys, som jämför utlgångsläget med nuläget. – Det finns ett forskningsbaserat verktyg som vi kommer att använda oss av för att räkna fram hälsoeffekterna, förklarar Johan Strömbäck.

Verksamhetschef Annica Backman, skolchef Maarit Enbuske och barn- och utbildningsnämndens ordförande Carina Sammeli

– Kommunen satsar 10,5 miljoner kronor under tre år. Satsningen på skolpaketet är en stor och spännande investering. Särskilt prioriterat har varit att våräldre personal ska kunna och vilja jobba kvar längre, säger Carina Sammeli, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Förskolan har sedan ett par år tillbaka arbetat med att skapa en hållbar arbetssituation för sina medarbetare. – Ett förarbete startade inom förskolan redan 2014 med djupintervjuer av medarbetarna, berättar Ewa-May Hedström, projektledare i förskolan. 

– Genom medarbetarenkät och medarbetarsamtal kom det fram synpunkter och förslag på hur vi skulle kunna skapa bättre förutsättningar för våra medarbetare, berättar Annica Backman. Det handlade dels om att begränsa mängden av pågående utvecklingsprojekt, som upplevdes som stressande, dels att tänka annorlunda när vi organsierar verksamheten. De fyra kvalitetsdagarna per år som politiken beslutade införa för förskolans verksamhet har också gjort stor skillnad. Då kan vi ägna tid åt att planera för och genomföra olika kompetensutvecklingsinsatser.

– Åldrande sker hela tiden och påverkar våra förutsättningar att arbeta. Det sker åldrande och påverkanseffekter i vår kropp mellan alla åldrar, mellan 35 och 45 lika väl som mellan 55 och 65 års ålder, förklarar Annica Backman. Det behöver vi medvetandegöra varandra om. Det är inget konstigt med det, men det kan skapa stress om vi inte varseblir det.

Läs mer Fler intressanta projekt i förskolan i Luleå inom ramen för Skolpaketet