Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

IKT-pedagog förstärker digitala satsningen i kommunens förskolor

Maria Hedlund och Ylva Hedkvist Hansen

Ylva Hedkvist Hansen har anställts som IKT-pedagog tillika projektledare för att stödja och genomföra kompetensutvecklingsinsatser inom området digitalisering till personalen i Luleås förskolor. Projektet pågår till och med 2019.

I de läroplansförslag som är ute på remiss lyfts bland annat fram att utbildningen i förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens och en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. IKT-pedagogens uppdrag har gemensamt tagits fram av förskolecheferna.

Maria Hedlund, förskolechef och samordnare för förskolans IT-råd, kommer att vara Ylvas chef.

– Den digitala världen är påtaglig även för små barn och förskolan gör nu en stor satsning i form av dels inköp av verktyg, iPads, till all personal i förskolan dels genom kompetensutveckling, förklarar Maria Hedlund. En IT-pedagog, som ser hela förskolan i Luleå, ger oss en helhetsbild, där vi kan utgå från ett likvärdighetsperspektiv. Alla barn har rätt att mötas av personal med digital kompetens i en digital miljö.

Inledningsvis handlar Ylvas uppdrag om att leverera ut iPads till personalen i förskolan, nästan 250 stycken plattor, vilket kräver ett förarbete.

– Min ambition är sedan att besöka förskolorna för att presentera mig, samtidigt får jag chansen att se hur de olika förskolorna arbetar med digitala verktyg, berättar Ylva. Jag kommer att lyssna av vilka behov som finns och vad jag kan hjälpa till med. Tekniken ger möjligheter, men det viktiga är hur den används. Av egen erfarenhet vet jag att det finns kompetensskillnader mellan förskolorna, men även inom förskolorna.

En organisation för digitaliseringen i förskolan är under framväxt. När den är klar kommer alla förskolor i Luleå att vara representerade.

– Det innebär att nätverk kan skapas på olika nivåer, IT-rådet i respektive förskoleområde har en deltagare, varje förskolechef tillsätter en IKT-samordnare och varje förskola en IKT-ansvarig, förklarar Ylva. Om man tänker sig IKT-färdigheterna som en trappa befinner sig några ganska många trappsteg upp medan andra är på väg att sätta foten på första trappsteget.

Utgångspunkten och målet är att alla ska utvecklas i sin takt och känna sig trygga med det digitala verktyget. När man som pedagog känner sig trygg med verktyget går man vidare och införlivar tekniken i verksamheten med barnen.

Kompetensutveckling kommer att ske på många olika sätt dels rent fysiska träffar, dels digitalt. Att identifiera kompetensbehov är en del i kompetensutvecklingen en annan är att identifiera och lyfta fram personer som kan sprida sin kompetens till andra, genom kollegialt lärande.

– Jag vill använda tekniken på ett kreativt sätt, exempelvis istället för att åka ut till en förskola använda mig av Skype, säger Ylva. Det behöver inte vara jag som IKT-pedagog, det kan lika gärna vara en pedagog ute på en förskola. I takt med att fler kommer högre upp på kompetenstrappan blir det fler som kan inspirera och handleda andra.

Efter projekttidens slut ser både Maria och Ylva framför sig att det kollegiala lärandet har utvecklats och att nätverken på de olika nivåerna är i full gång. Att det finns en utvecklad organisation för teknisk och pedagogisk resurs inom och mellan förskolorna. Målet är att alla i förskolan, pedagoger och barn inser teknikens möjligheter och använder den på ett kreativt och säkert sätt.

– En utmaning för mig som IKT-pedagog är att vara länken mellan teknik och pedagogik, menar Ylva. Jag vill vara lyhörd för pedagogernas problem och hoppas kunna tillgodose deras önskemål när det gäller kompetensutveckling och stöd. En viktig faktor jag vill lyfta fram är nödvändigheten av kritiskt tänkande. Källkritik kommer att bli än viktigare för hela samhället och det gäller även för våra barn.

– Jag hoppas och tror att när de här två åren har gått så har förskolan ett nätverk igång, vi vet vilka som kan vad och vilka som fungerar som ”lärspridare”, säger Maria Hedlund. Även om förskolor och avdelningar kommit ”olika långt” i sin digitala resa ska alla känna att de har fått stöttning, ingen kan allt, men alla kan något.

Med Ylva, som vår IKT-pedagog, kommer vi långt i den pedagogiska supporten samtidigt som vi ser över hur den tekniska supporten behöver se ut i framtiden.