Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förskolan får ”grönt ljus” inom samtliga granskade områden

Skolinspektionens rapport från granskningen som gjorts i förskolan under hösten 2017 visar att förskolan, inom samtliga granskade områden, uppfyller författningarnas krav.

– Jag är jätteglad, och förstås stolt över resultatet, säger verksamhetschef Annica Backman.

Egentligen inte så överraskad, eftersom jag vet att det ute i verksamheterna pågår ett kontinuerligt systematiskt utvecklingsarbete i syfte att svara upp till läroplanen och skollagens krav.

 


Gunilla Nilsson Suikki är verksamhetsutvecklare i förskolan och ansvarar för den
löpande kontakten med förskolecheferna kring likvärdighet och hög kvalitet i utbildningen. Hon följer utvecklingsarbetet på respektive förskola och kommunicerar med förskolecheferna kring vilka insatser som behöver göras.

– Vi har gemensamt arbetat med frågorna och tillsammans resonerat oss fram till
gemensamma och/eller interna riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete och uppföljning, förklarar Annica Backman. Bland annat har vi med utgångspunkt från skollagen och läroplanen arbetat med att ta fram en gemensam tolkning när det gäller förskollärarnas och barnskötarnas olika roller och ansvar. Vi måste våga organisera utifrån ansvar. Förskollärarna är enligt skollagen ansvariga för undervisningen, men båda professionerna behövs för att verksamheten ska fungera.

De tre senaste åren har förskolan, efter noggrann genomlysning, genomgått en del nödvändiga strukturella förändringar. Men det har inte skett på bekostnad av kärnverksamhetens höga kvalitet, vilket också Skolinspektionens granskning visar.

– När vi riktade ljuset ordentligt på vår organisation kunde vi se att det fanns möjligheter att göra saker på ett nytt och annorlunda sätt än tidigare. Vi såg att det var nödvändigt att sätta igång ett förändringsarbete, fortsätter Annica Backman.

– Att vi har en så väl fungerande förskoleverksamhet, som också Skolinspektionens granskning ger oss ett kvitto på, beror i hög grad på de skickliga förskolecheferna i ledningsteamen, förklarar Annica. När det dyker upp gemensamma problem och utmaningar löser vi dem tillsammans.

Utmaningen för förskolan, precis som för grundskolan och gymnasieskolan, är kompetensförsörjning och åldersstruktur. Många medarbetare kommer inom de närmaste åren att gå i pension.

– De pedagogiska resurserna är viktigast i förskolan, betonar Annica Backman. Inte
minst behöver vi behålla våra äldre medarbetare längre.

Inom ramen för Skolpaketet, Luleå kommuns särskilda satsning på förskolan och skolan, har förskolan tillsammans med Kommunhälsan startat ett projekt. Projektet består av två delar, dels en utbildning i kroppens normala åldrande, för att öka kunskap och förutsättningar till systematiskt åldersmedvetet arbetsmiljöarbete, dels ett erbjudande om en hälsoundersökning på individnivå.

– Det här är ett unikt projekt, inte bara för Norrbotten utan för hela landet, berättar Annica Backman. Utbildningen, ”Friska och hållbara arbetsplatser föralla åldrar”, riktar sig till medarbetare, politiker och chefer inom förskolan i syfte att öka kunskap och förutsättningar till systematiskt åldersmedvetet arbetsmiljöarbete. Hälsoundersökningen kommer att erbjudas till lärare inom förskolan, 55 år och äldre.