Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Lena tror på läraryrket som ett framtidsyrke

Skolan i Luleå står inför stora utmaningar de kommande åren, bristen på behöriga lärare ökar samtidigt som befolkningen växer. Som en del i att möta lärarbristen satsar Luleå kommun 31,5 miljoner kronor extra på skolan under perioden 2017-2019, i det så kallade Skolpaketet.

Lena Heikka har ett uppdrag som projektledare i två av delprojekten som ingår i Skolpaketet. Förutom att vara projektledare arbetar Lena som lärare på Residensskolan, och i sitt lektorsuppdrag med utvecklingsfrågor inom Barn- och
utbildningsförvaltningen.

– Jag tror absolut att läraryrket är ett framtidsyrke, säger Lena bestämt. Det finns en stor frihet och man känner verkligen att man gör skillnad. Dessutom pågår olika insatser från staten och skolans huvudmän för att förbättra lärarnas
arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och lönenivå. Detta kommer förhoppningsvis att resultera i att fler söker sig till läraryrket.

De satsningar som lyfts fram i projektet Skolpaketet handlar främst om lärarnas
arbetssituation. Att låta lärare vara lärare, att anställa svårrekryterade
kompetenser utöver ordinarie bemanning och att göra det mer attraktivt för
äldre lärare att bli kvar i yrket fram till pensionen.

– Läraryrket är inte lika attraktivt som tidigare, säger Lena. Idag lämnar
en del lärare sin yrkesbana samtidigt som lärarna är överrepresenterande i
sjukskrivningsstatistiken. Många av våra lärare väljer också att tidigare gå i
pension. Det finns mycket att förbättra och utveckla när det gäller lärares
förutsättningar och arbetsmiljö.

Lärarnas synpunkter viktiga i det fortsatta arbetet

Lärare i grundskolan har via en enkät lämnat synpunkter och förslag när det
gäller lärarnas arbetssituation och hur den kan förbättras. Enkätensvaren ger
en nulägesbeskrivning av lärarnas många och varierande arbetsuppgifter. 90
procent av lärarna anser att det finns arbetsuppgifter som kan lyftas ur deras
uppdrag. Lika många av lärarna menar även att deras nöjdhet över läraruppdraget skulle öka om de fick mer tid att fokusera på undervisningen.

– Nu ska vi inom projektet testa olika modeller med målet att frigöra tid
för lärarna att fokusera på arbetsuppgifter kopplade till undervisning,
berättar Lena. Vår förhoppning är att de olika projekt som vi testar ska ge oss
kunskap och erfarenhet när det gäller att förbättra och utveckla lärarnas
arbetssituation. Ambitionen är att våra lärare ska bli kvar i skolan och känna
att arbetsgivaren på allvar satsar på deras arbetsmiljö och fortsatta
utveckling.

Grundskolans verksamhetschefer kommer i dagarna meddela rektorerna och skolorna, som ansökt om medel för att pröva olika modeller, hur fördelningen av beviljade medel ser ut.

– Några av projekten ska pröva nya kompetenser i skolan, bland annat
lärarassistenter och socialpedagoger, den rekryteringen kommer att ske via extern annonsering, förklarar Lena. Andra projekt innebär exempelvis att äldre lärare, som är intresserade av att åta sig mentorsuppdrag, ska få tid att ”coacha” nya och yngre kollegor.

Lärarnas upplevelse av en god arbetsmiljö och Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare är en förutsättning för att skolan i Luleå även i framtiden ska behålla den höga andelen behöriga lärare.

– Efter projekttiden hoppas jag att vi testat och funnit genomförbara
modeller för hur lärarna kan frigöras från arbetsuppgifter som inte direkt
berör undervisning. Lyckas vi förbättra förutsättningarna för lärarna blir
konsekvensen att lärarnas nöjdhet över arbetet ökar, oavsett ålder, vilket
medför att våra lärare väljer att stanna kvar längre i yrket.

Lärares karriärmöjligheter

Under våren 2013 beslutade regeringen om en karriärreform för skolan. Reformen gjorde det möjligt för skolans olika huvudmän att söka statsbidrag för att inrätta karriärtjänster, som förstelärare och lektorer.

Luleå kommun har som huvudman, de senaste åren, satsat på karriärtjänster för lärare, både i grundskolan och i gymnasieskolan.

– Jag tycker att förstelärartjänster är ett bra initiativ när det gäller karriärmöjligheter för lärare, säger Lena. Införandet av förstelärare har betydelse både för att förbättra lärares karriärmöjligheter, stärka professionen och höja lönenivån för lärare. Sist men inte minst är det en viktig del i arbetet med att göra läraryrket mer attraktivt, att återfå den status som yrket tidigare har haft. Det man kan önska är att fler av alla kommunens professionella lärare fick del av karriärreformen.

Nyfiken på lärares karriärmöjligheter? Besök föreläsningen på Kulturens hus

Den 10 november, klockan 11.00 föreläser Lena Heikka på Kulturens Hus om lärares karriärmöjligheter och den potential till utveckling som finns i
lärarprofessionen.

– Jag vill dela med mig av mina egna erfarenheter från min ”karriärresa” och visa på vilka möjligheter vi som lärare har om vi känner att vi vill utvecklas i vårt
yrke, säger Lena.

Föreläsningen i Kulturens hus är kostnadsfri och öppen för alla som är nyfikna på läraryrket. Såväl gymnasieelever, studenter eller yrkesverksamma i andra branscher, som lockas av att veta mer, är välkomna att lyssna. Det kommer att finnas tid också att ställa frågor.