Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Skolpaketet – kommunen kraftsamlar för att möta framtidens behov av lärare

Skolpaketet är ett utvecklingsprojekt som ska pågå till och med 2018. Kommunledningen beslutade 2017 att satsa totalt 31,5 miljoner kronor främst för att trygga kompetensförsörjningen i skolan på kort och lång sikt. Projektet består av sju delprojekt, med utsedda delprojektledare från förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet, gymnasiesärskolan och personalenheten. Den slutliga organisationen för Skolpaketet har fastställts i maj 2017, projektägare är skolchefen.

- Nu har vi hittat formerna för hur projektet ska drivas och jag förväntar mig att under hösten är samtliga delprojekt igång med olika aktiviteter, säger tf skolchef Maarit Enbuske. Det blir spännande att följa arbetet och jag har stora förhoppningar om goda resultat.

Projektet startade 2017 och satsningarna handlar främst om lärarnas arbetssituation. Att låta lärare vara lärare, att anställa svårrekryterade kompetenser utöver ordinarie bemanning och att göra det mer attraktivt för äldre lärare att bli kvar i yrket fram till pensionen.

Första halvåret har fokus varit marknadsföring av läraryrket. För att visa på allt spännande som händer i skolan arrangerades bland annat ett evenemang på Vetenskapens Hus för pedagoger, blivande pedagoger och andra intresserade. Där presenterade kommunens pedagoger hur de redan nu använder programmering i sin undervisning. Ditigital kompetens och programmering får en ökad betydelse i skolan och förhoppningen är att personer inom andra yrken ska lockas att utbilda sig till lärare.

Från och med i höst kommer arbetet inom alla delprojekt att intensifieras.

Delprojekt med tydligt fokus – att trygga kompetensförsörjningen i skolan

Behålla äldre lärare i förskolan
Förskolan kommer att fokusera på att minska sjuktalen i Luleås förskolor. Genom kartläggningar, inventeringar och analyser ska orsaker till sjuktal och upplevd stress belysas. På basis av dessa ska ett antal hälsofrämjande projekt i syfte att minska sjuktalen och upplevd stress genomföras vid ett antal förskolor.

Behålla äldre lärare i grundskolan
Skapa förutsättningar för och därmed göra det mer attraktivt för äldre lärare att bli kvar i yrket fram till ordinarie pensionsålder.

Skapa en personalbuffert
Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan startar ett arbete som syftar till att ta fram en modell för rekrytering och förtidsanställning av svårrekryterade lärarkompetenser för att säkra behovet av behöriga lärare på lång sikt.

Introduktion av nyanställda via e-learning
För att nyrekryterad personal ska vara så väl förberedd som möjligt när de börjar sin anställning kommer de att genomgå en digital introduktion, så kallad e-learning. Satsningen har redan påbörjats i förskolan och ska även att omfatta nyrekryterad personal i grundskolan.

Pilotprojekt för att frigöra tid för lärarna
Läraren har störst betydelse för hur eleverna lyckas i skolan. För att frigöra tid för lärarna att fokusera på undervisningen ska olika modeller prövas. Det kan handla om praktiskt stöd i förberedelser för undervisning, administrativa uppgifter och att stötta eleverna i vardagen.

Marknadsföra läraryrket och Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare
Marknadsföringen av läraryrket ska intensifieras i syfte att attrahera studenter, blivande lärare, befintliga lärare, men också utbildade lärare som lämnat yrket att börja arbeta i skolan. Det handlar om att synliggöra läraryrket, men också att genom olika marknadsföringsinsatser lyfta fram den positiva bilden av att arbeta som lärare i Luleå kommun.