Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Skolvägsvandring i Sunderbyn

Den 28 februari gjordes en ”skolvägsvandring” i Sunderbyn. Syftet var, att inför flytten av skolverksamheten från Kläppenskolan till Hemängsskolan, se över en av de skolvägar som eleverna kan tänkas välja på sin väg till Hemängsskolan.

Elev- och föräldrarepresentanter från skolornas skolråd och elevråd promenerade,
tillsammans med rektorer, tjänstepersoner och politiker från berörda förvaltningar, den tänkta skolvägen.

- Syfte var att bland annat identifiera eventuella förbättringsåtgärder vid korsningar och platser där sikten för gångtrafikanter och cyklister kan behöva ses över, förklarar Birgitta Brun, projektledare på barn- och utbildningsförvaltningen.

Efter promenaden lämnades synpunkter till projektledaren, som ska sammanställa
underlaget. Deltagarna var överens om att Sunderbyns gång- och cykelvägar i
huvudsak är bra. Resultatet av skolvägsvandringen kommer stadsbyggnadsförvaltningen att använda i det fortsatta arbetet.