Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Drygt fyrahundratusen kronor till Hälsofrämjande skolutveckling

Skolverket har beviljat Luleå gymnasieby 431 000 kronor till projektet Hälsofrämjande skolutveckling. Syftet med projektet är att minska skolfrånvaron och avhoppen samt öka elevernas måluppfyllelse.

- Vi vet att det finns ett starkt samband mellan hög frånvaro och brister i elevernas måluppfyllelse, säger Ewa Lundström, en av rektorerna i Luleå gymnasieby. Främsta orsakerna till frånvaro bland eleverna är sjukdom, men även utanförskap.

För att utveckla elevers kunskap om sig själva och om vad som skapar goda förutsättningar för god hälsa och framgångsrikt lärande ska projektet fokusera på att

  • utveckla normer och värderingar; arbeta med värdegrunden med utgångspunkt i elevers frågor
  • utveckla sociala färdigheter; kommunikation, konflikthantering och konfliktlösning
  • främja fysisk och psykisk hälsa; såväl pulshöjande aktiviter och avslappning, som skapande och kreativa processer samt att
  • utveckla kunskap; bland annat kring livsstilsfrågor och studieteknik

- Skolans elevhälsa, våra studie- och yrkesvägledare, lärare och elever har tillsammans formulerat en plan för arbetet och en mindre arbetsgrupp från hela gymnasieskolan
får i uppdrag att ro detta i hamn. Planen omsätts i handling höstterminen 2017. Resultatet av aktiviteterna kommer att följas upp och utvärderas enligt de rutiner vi har i gymnasieskolan och ingå i det systematiska kvalitetsarbetet. Även elevråden deltar i uppföljningen, förklarar rektor Ewa Lundström.

Andra regionala parter och aktörer som kan komma att samverka i arbetet är bland andra Ungdomsmottagningen, Folkhälsoavdelningen (Region Norrbotten) Länsstyrelsen i Norrbotten, Samhällsutvecklingskontoret (Luleå kommun), Sensus och RFSL.

- Vi har varit i kontakt med några av dem och kommer att bjuda in dem till information och dialog kring våra förslag och idéer samt att ingå i projektets referensgrupp, berättar Eva.

Projektet kommer att utvärderas i sin helhet efter tre år, 2020. Utvärderingen ska ske i samverkan med Luleå tekniska universitet och kommunens Folkhälsostrateg.

Kontakt
Ewa Lundström, rektor Kulturgymnasiet Lärkan
0920 - 45 34 65