Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Folkhälsomedel till samverkansprojekt som främjar skolnärvaro och goda resultat för alla barn

Barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun har, tillsammans med socialförvaltningen, av kommunstyrelsen beviljats 2 806 000 kronor för ett treårigt projekt, som handlar om samverkan kring barn och unga. Syftet med projektet, Samverkan i praktiken, är att tidigt fånga upp signaler från barn och unga som riskerar framtida skolproblem. Målgruppen är elever från förskoleklass till årskurs 7.

Förvaltningarna har i tidigare samverkansprojekt uppmärksammat behovet av tidiga insatser för barn och unga.

– Vi har under många år sett att våra samverkande insatser runt dessa elever och deras familjer kommer in för sent, säger Marcus Hedström, vikarierande verksamhetschef i grundskolan. De pedagogiska insatserna har inte räckt till för att komma tillrätta med skolfrånvaro och andra risksignaler som eleverna uppvisat. Då Socialförvaltningen involverats i ärendet har detta föregåtts av en rad med misslyckanden för eleven, mycket på grund av den långa tid som gått mellan att vi i skolan sett risksignalerna till att socialförvaltningens insatser kommit igång. Vår förhoppning med projektet Samverkan i praktiken är att ett team bestående av en socionom och en specialpedagog
tidigt ska kunna agera i det glapp som finns mellan skola och socialförvaltning så att dessa utsatta elever och familjer snabbt kan få hjälp.

Teamet ska finnas tillgängligt för att utföra kartläggning, motivera och stötta samt
samordna resurser från skola, socialtjänst och landstinget. Arbetet sker i nära
samverkan mellan elev, föräldrar och skola. Vid behov ska specifika behandlingsinsatser ske i ordinarie verksamhet.

Redan på lågstadiet uppmärksammar skolan ofta behov hos eleverna. Behov som övergår till större problem, som inte sällan slutar med en institutionsplacering. Syftet med projektet, förutom att tidigt fånga upp risksignaler, är att ta fram metoder och rutiner för långsiktiga resultat.

Projektet kommer att kosta 4,8 miljoner kronor, varav 2,8 miljoner kronor har anvisats
från kommunens medel för folkhälsosatsningar. Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen satsar vardera 1 miljon kronor.