Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Giftfritt i Luleås förskolor

Barn är mer känsliga för kemikalier och miljögifter än vuxna. Luleås förskolor har tagit fram en modell för att minska kemikalier och miljögifter i förskolan.

Med utgångspunkt från en motion som Miljöpartiet de gröna har lämnat in har barn- och utbildningsnämnden tillsammans med Kommunfullmäktige beslutat att barn- och utbildningsförvaltningen ska arbeta för en giftfri förskola i Luleå.

Carina Sammeli, ordförande i barn- och utbildningsnämnden:

- När det gäller att sätta upp staket eller lägga undan vassa knivar har vi god koll på säkerheten kring våra barn, men däremot är vi inte alltid medvetna om vilka farliga kemikalier som finns i deras närmiljö. Nu startar vi ett arbete med målet att bli mycket vassare när det gäller kunskapen om hur vi gör förskolan i Luleå giftfri. Ingen vill vill ha gift i sina barns vardag.

Spira förskola, som ligger på Kronanområdet är miljöcertifierad. När den uppfördes fanns redan ett miljötänk kring byggprocess och byggmaterial, vilket bland annat innebär att förskolan är en lågenergibyggnad utrustad med solceller och vindsnurra.

Förskolechef Sonja Lundmark, på Spira berättar om hur de konkret arbetar enligt modellen Giftfri förskola.

– Sedan starten för fyra år sedan har Spira förskola arbetat med hållbar utveckling, där är en giftfri vardag med ekologiskt tänkande och bra miljöval en självklarhet. Vi har sanerart bort elektronik och ser successivt över våra platsleksaker. När vi köper in nya leksaker och nytt material väljer vi miljömärkt, likaså ekologiska matvaror i den mån vi kan. Men framförallt så tänker vi alltid på att vi ska kunna använda vårt material om och om igen.

Eva-May Hedenström, barn- och utbildningsförvaltningen och Sonja Lundmark, förskolechef på Spira förskola berättar om arbetet med giftfri förskola

I arbetet med att ta fram en gemensam modell för samtliga förskolor i kommunen har förskolechefer och andra intresserade deltagit. Eva-May Hedenström, som arbetar på barn- och utbildningsförvaltningen, har ingått i arbetsgruppen, men även i ett nationellt nätverk via SKL (Sveriges kommuner och landsting) samt Kemikalieinspektionen.

- Det handlar mycket om information och kunskap, vad som gör skillnad och vad som påverkar miljön för barn och vuxna. Nätverket har varit mycket värdefullt när det gäller att dela kunskaper och erfarenheter med andra, säger Eva-May Hedenström. Resultatet av arbetsgruppens arbete har blivit dels en folder och en checklista, som alla förskolor fått till sig, dels en utbildning som all förskolepersonal kan ta del av via webben. Allt material finns också tillgängligt via intranätet.

Arbetet ute på förskolorna leds av förskolecheferna, berättar verksamhetschef Annica Backman. Det går att göra stor skillnad i det lilla genom att använda checklistan och allt eftersom bocka av de åtgärder som görs ute på förskolan. Arbetet kommer årligen att följas upp i det systematiska kvalitetsarbetet.

Kontaktpersoner
Sonja Lundmark, förskolechef, Spira förskola, 0920- 45 34 87 alt 070 - 526 90 66
Eva-May Hedenström, barn- och utbildningsförvaltningen, 072 – 72 980 46