Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förslag om framtidens skola i januari

Under oktober och november har drygt 1000 personer deltagit på de nio områdesmöten som har hållits runt om i kommunen. Nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag till förändrad skolstruktur.  Förslaget kommer att gå ut på remiss 7-20 januari.

Syftet med områdesmötena har varit att presentera ett underlag för fortsatt utredning, alltså inte ett färdigt förslag, och att lyssna på föräldrars, vårdnadshavares och andra intresserades synpunkter och frågor. Även elevråd och andra intressegrupper har fått möjlighet att ge sina synpunkter på vad som är viktigt för framtiden skola.

Det har varit ett stort engagemang kring framtidens skola och många har bidragit med värdefulla synpunkter för det fortsatta utredningsarbetet. Synpunkter som kommit in till och med 30 november kommer att beaktas i utredningen tillsammans med övrigt underlag som delprojekten arbetar med.

Utredningen som nu pågår ska resultera i ett förslag till förändrad skolstruktur. Barn- och utbildningsnämnden får information om förslaget den 7 januari och därefter går förslaget på remiss.

Remissperiod

Eftersom det har funnits önskemål om att kunna ta del av det färdiga förslaget innan det överlämnas till politiken har en remissperiod införts. Remisstiden är 7-20 januari och remissinstanser är föräldraråd, elevråd, intressegrupper, intresseorganisationer, barn- och utbildningsförvaltningens personal samt kommunens övriga förvaltningar.

Inkomna remissvar kommer att bifogas till förslaget som överlämnas för politisk beredning den 21 januari.  Barn- och utbildningsnämnden har sedan fram till 22 februari på sig att ta ställning till förslaget och under våren ska ärendet även behandlas i kommunfullmäktige.  

  • 7 januari: Information om förslaget lämnas till barn- och utbildningsnämnden.
  • 7-20 januari : Remissperiod.
  • 21 januari: Förslaget inklusive inkomna remissvar lämnas till  barn- och utbildningsnämnden för politisk beredning.
  • 22 februari: Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut och under våren ska ärendet behandlas i kommunfullmäktige.

Läs mer om Framtidens skola