Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Från vänster: specialpedagog Johanna Karlsson, kurator Ingunn Akselvoll Dahlgren, rektor Per Lindberg, skolsköterskan Eva Kairento och Lena Lundström från likabehandlingsgruppen.

Håller inte längre - ny skolstruktur ett måste

Per Lindberg, rektor på Stadsöskolan i Gammelstad, har funderat mycket på hur han ska forma sin skola för att möta de förändrade kraven. Han är övertygad om att det måste till en strukturell förändring.

Skolan i Luleå och i hela landet ser i stort sett ut som den alltid gjort, medan samhällsbilden snabbt förändras. Luleås befolkning ökar och andelen utlandsfödda elever utgör en betydande del, bristen på lärare blir allt mer kännbar samtidigt som skolans uppdrag är detsamma – att se till att alla elevers behov blir tillgodosedda.

– Det håller inte att ”dutta” längre, nu måste vi axla ansvaret och skapa en skola som håller över tid. Stadsöskolan, där jag arbetar som rektor, har 400 elever i årskurs 4-9, och är en av de större skolorna i Luleå kommun, men ändå inte tillräckligt stor, tycker Per Lindberg.

– För att ge alla elever en kvalitativ utbildning av skickliga och engagerade lärare, som helt och fullt kan fokusera på att vara lärare, krävs större skolenheter. Ett elevantal på 650-700 skulle skapa ännu bättre förutsättningar att bedriva en bra skola med god utbildningskvalitet. En större skolenhet innebär att det blir fler vuxna på skolan, som eleverna kan bygga goda och trygga relationer med. Mångfald bland elever och vuxna ökar möjligheterna till förståelse och respekt, men även till stimulans och kreativitet.

Redan nu stora svårigheter att rekrytera

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i juni tagit fram en progonos för den närmaste femårsperioden, som visar att behovet av att nyrekrytera pedagoger fram till 2020 uppgår till 70 000.

– Jag som rektor förutsätts leda verksamheten vid Stadsöskolan med fokus på elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Istället för jag idag en ständig och ojämn kamp för att få bemanningsplaneringen att gå ihop. Jakten på vikarier är tidsödande och resultatet otillfredsställande. Lärarbristen är inte i antågande - den är redan här!

– I den redan nu hårdnande konkurrensen om behöriga och legitimerade lärare behöver skolan erbjuda heltidstjänster. Våra lärare måste få vara lärare fullt ut. Idag går mycket av lärarnas arbetstid åt att göra annat än undervisa, det känns frustrerande, säger Per Lindberg. Att vara mentor är inte ett kvalificerat läraruppdrag, det kan istället omhändertas av annan lämplig vuxen på skolan.

– Det allt mer komplexa samhälle vi lever i kräver mer av lärarna än tidigare, därför behövs bättre förutsättningar för kollegial samverkan, säger Per. Lärare behöver lära av varandra, utbyta kunskaper och erfarenheter inom och mellan ämnen, men också kunna göra sambedömningar. Våra elever har rätt till duktiga och kompetenta lärare, men då måste skolan också svara upp med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Elevhälsan på plats gör skillnad

Större skolenheter gör det möjligt att ha elevhälsans kompetenser på plats i skolan. Idag åker elevhälsans personal runt till de små och mindre skolorna. Det är förstås inte tillfredsställande. Elever i behov av stöd och hjälp ska inte behöva vänta.

– Närheten till elevhälsans kompetenser är ovärderlig, framförallt förstås en trygghet och ett stöd för eleverna, men också för mig som rektor och hela lärarkollegiet, säger Per Lindberg. Snabbt agerande av rätt kompetens har stor betydelse för ett gott resultat.

Stadsöskolans lokala elevhälsoteam består av kurator Ingunn Akselvoll Dahlgren, specialpedagogerna Johanna Karlsson, Ralf Niska, integrationssamordnare Birgitta Blomqvist tillsammans med skolsköterskan Eva Kairento och Lena Lundström från likabehandlingsgruppen. Kurator och skolsköterska tjänstgör till viss del på annan skola, medan övriga finns på skolan på heltid.

Elevhälsoteamet på Stadsöskolan har ”öppen mottagning”, där de träffar alla pedagoger för pedagogiska diskussioner och kompetensutveckling, handleder och hjälper till med utredningar.

– I och med att vi alla finns på plats och på det sätt vi har valt att arbeta får vi en helhetsbild av elevernas behov och vilka insatser som behövs. Tidiga insatser är viktiga. Skolans elevhälsoplan utgår ifrån att alla äger uppdraget, läraren ser sin roll i klassrummet och kan ta stöd och hjälp av lärarlaget och elevhälsans personal.

– Det viktigaste för att eleverna ska trivas och känna sig trygga är att skapa trygga lärmiljöer och nära och goda relationer till lärare och andra vuxna på skolan. Det är fullt möjligt att utforma lokaler och organisera verksamhet så att känslan av ”det nära och lilla” består även om skolenheten blir större.

Vi måste agera nu

Många av landets kommuner har redan genomfört strukturförändringar för att möta morgondagens utmaningar. Rektor Per Lindberg har arbetat fram en vision för hur han ser sin skola 2020.

– Min bestämda uppfattning är att vi måste agera nu, vi kan inte vänta med att se över skolstrukturen, säger Per Lindberg. Som rektor är jag, precis som mina kollegor, ansvarig för att klara skolans uppdrag, det vill säga att våra elever och personalen har de bästa förutsättningarna att lyckas. Jag är beredd att ta det ansvaret.

Se rektor Per Lindbergs vision av Stadsöskolan 2020länk till annan webbplats