Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Därför utreds en nedläggning av Vitåskolan

Skolchef Karina Petterson-Hedman kommenterar de artiklar som varit i tidningen gällande kommande lärarbrist samt utredningen av Vitåskolan med följande svar.

Det går bra för Luleå. I fjol ökade befolkningen med 585 personer samtidigt som det byggdes 547 nya bostäder. Vi har en historiskt hög tillväxt. Skolan i Luleå är en välskött skola, en av Sveriges bästa. Kommunen satsar 40 procent av sin budget på skolan. Barn- och utbildningsförvaltningen har i över tio års tid haft en budget i balans och Skolinspektionens tillsyn 2014 gav oss ett gott betyg. Drygt 90 procent av eleverna i Luleå klarar målen i alla ämnen vilket är väsentligt bättre än de nationella siffrorna.    

Vi måste slå vakt om dessa goda resultat i hela kommunen, såväl i staden som på landsbygden. Skolan i Luleå kommun står inför stora utmaningar de kommande åren, framför allt baserat på följande.

En tredjedel av kommunens lärare, ca 700 personer, går i pension de närmaste tio åren. Alldeles för få utbildar sig till lärare.  Denna kris är inte unik för Luleå, men vi måste planera för konsekvenserna av lärarbristen. År 2025 beräknas lärarbristen i landet uppgå till 65 000 lärare. Denna lärarbrist påverkar alla kommuner och slår hårdast mot små skolor.

Dessutom innebär de nya behörighetskraven, som beslutats av regering och riksdag under de senaste åren, att utbildning och betygssättning enbart får utföras av legitimerade lärare, vilket väsentligt försvårar vikariebehovet och möjligheten att erbjuda heltidstjänster på små skolor. Vi har inget utrymme i Luleå att bryta mot de lagar och regler som bestämts nationellt. 

I den hårdnande konkurrensen om behöriga lärare blir det allt viktigare för Luleå kommun att vara en attraktiv arbetsgivare.

Fyra punkter ligger bakom utredningen om Vitåskolan

Negativ elevutveckling. Prognosen för elevutvecklingen visar på ett vikande elevunderlag. Fram till år 2024 minskar underlaget med 8 elever, ner till 44. I dagsläget finns 33 barn i åldern 1-6 år, varav 17 stycken är inskrivna vid Vitå förskola. För år 2024 är prognosen ett underlag på 34 barn i förskoleåldern.

Svårt att klara verksamheten inom den ekonomiska ramen. Skolan i Vitå får extra pengar idag eftersom det är en liten skola (småskoletillägg). Den ekonomiska tilldelningen är kopplad till antalet elever. Eftersom elevantalet minskar krymper ekonomin. Därför måste Vitåskolan dra ner med 1,2 pedagogtjänster.

Vikariebristen drabbar de små skolorna hårdast. Undervisningen måste ske med behöriga lärare. Därför måste lärare samarbeta i arbetslag för att tillgodose kraven på behörighet i alla ämnen och stadier. Behovet av vikarier är redan i dag svårt att tillgodose. Mest sårbara är små skolor där man får svårt att skapa arbetslag med behöriga lärare. Vi får alltså svårt att klara av undervisningen i Vitåskolan på sikt.

Större skolenheter skapar bättre förutsättningar att rekrytera. Skolenheter med större elevunderlag ger större möjligheter till heltider. Att kunna erbjuda heltidsanställning vid en och samma skola underlättar vid rekrytering. Om eleverna från Vitå flyttas till Råneåskolan innebär det en kraftsamling för Råneåskolan, som därmed får ökade förutsättningar att ytterligare höja sin kvalitet och rekrytera personal. Vi vill värna hela Råneåbygden.

Karina Pettersson-Hedman, skolchef

Utredning Vitåskolans verksamhetöppnas i nytt fönster