Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Likvärdig och tillgänglig teknik för alla elever

Frågan om det framtida teknikvalet för förskola och skola är en viktig strategisk fråga såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt.

Dels handlar det om att nå målet likvärdig och tillgänglig teknik för alla elever dels att göra det möjligt att ekonomiskt verkställa satsningen. Föräldrar och elever, men även de kommunala revisorerna, har påpekat bristerna i att skolan inte idag kan erbjuda alla elever likvärdiga förutsättningar när det gäller tillgången till teknik.

Alla elever får en egen dator

Den beslutade satsningen möjliggör att varje elev får tillgång till en egen dator, vilket är en viktig förutsättning för att uppfylla de krav som läroplaner, lagstiftning och samhället ställer på dagens undervisning. Ambitionen är att fortsätta digitaliseringen av hela grundskolan under 2015. Det gemensamma teknikvalet medför också att övergången från grundskola till gymnasieskolan förenklas avseende elevernas IT- och datorbehov.

Teknik som motsvarar behoven

Under hösten har frågan om det framtida teknikvalet diskuterats och samtliga IT-råd har fått möjlighet att lämna synpunkter. I det underlag som ligger till grund för beslutet har för- och nackdelar noga sammanvägts. Utgångspunkten har varit att ta fram en likvärdig och tillgänglig teknik som motsvarar de behov som normalt finns i skolans verksamheter och som kan finansieras inom förvaltningens ekonomiska ram.

Särskild teknik för särskilda behov

Beslutet innebär att varje elev utrustas med en egen pc. Skolenheterna kan själva välja att ha ett antal Mac, Ipad eller annan för teknik för särskilda projekt. Det avgör respektive rektor. Sådan teknik ska då finansieras internt inom respektive rektors budget förutsatt att det inte medför ett budgetunderskott. För förskolan och särskolan innebär beslutet valfri teknik.

För mer information kontakta:

Lena Ekh, e-post: lena.ekh@skol.lulea.se
Administrativ chef
Barn- och utbildningsförvaltningen, Luleå kommun
0920-45 45 10, mobil: 072-520 26 41