Kvalitet och utvecklingsarbete

Alla skolor måste ha ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi följer upp resultat som: elevers svar i olika enkäter, närvarostatistik, betyg, hur många som får gymnasieexamen med mera. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad skolan ska göra för att bli bättre. Det varierar mellan olika program. Luleå gymnasieskola pekar också ut utvecklingsområden som hela skolan jobbar med.

Här nedan finns länkar till de utvecklingsområden som våra program valt att jobba med under läsåret 2018-19. Gymnasieskolans gemensamma utvecklingsområden beskrivs kort nedan.

Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet
Flygteknikutbildningen
Gymnasiesärskolan
Lärlingsutbildningarna HA/HT
Humanistiska programmet
Hantverksprogrammet - Frisör
Idrottsgymnasiet
IM Gymnasiespåret
IM Kungsfågeln
IM Språkintroduktion  "Bron"
IM Individuellt alt."Örnen"
Industritekniska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapsrogrammet
Teknikprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Gymnasieskolans gemensamma utvecklingsområden

Ökad genomströmning - fler tar examen

Vi vill att fler elever ska slutföra sin utbildning och jobbar därför med:

  • Fokus på närvaro. Vi har tydliga rutiner för hur vi bemöter elever med hög frånvaro. Alla ska vilja vara i skolan.
  • Undervisning med hög kvalitet som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Våra 20 ämnesnätverk ledda av förstelärare är en viktig arena för lärare. Genom att samarbeta med kollegor kan de utveckla sin egen undervisning.
  • Extra anpassningar och särskilt stöd till de elever som behöver det. Våra lärstudios står öppna för alla.
  • Fokus på att minska antalet avbrott. Alla elever som funderar på att lämna vår skola erbjuds ett samtal med rektor eller studie- och yrkesvägledare.
  • Klasstid för alla. Under läsåret 2016-17 fick vi statsbidrag för att utveckla vårt elevhälsofrämjande arbete. Resultatet är färdigpaketerade övningar om alltifrån studieteknik och stresshantering till droger och sex och samlevnad. Mentorer genomför övningarna tillsammans med sin elevgrupp. Elevhälsans personal (skolsköterska, kurator, specialpedagog) ska också vara med under vissa moment.

Medveten digitalisering

Nya krav i läroplan och kursplaner förändrar undervisningen. Luleå kommun har även en IT-strategi som vi arbetar utifrån.

I gymnasiet fokuserar vi läsåret 2018-19 på kompetensutveckling för lärare. Lärarna kommer att arbeta med Skolverkets Lärportal tema digitaliseringlänk till annan webbplats.

Alla lärare får även en introduktion i Office 365. Fyra gymnasieprogram är piloter för Office 365 Education och teams där lärare och elever kommunicerar med varandra. Pilotprogrammen är: Handelsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet samt Introduktionsprogrammet - gymnasiespåret.

Vi utreder också möjligheten till en digital introduktion för alla våra elever från hösten 2019. Då kommer nämligen hela skolan att använda Office 365 Education och Teams.

Systematiskt kvalitetsarbete

Skolan i Luleå har reviderat riktlinjerna för det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet är att förenkla för rektor men ha fortsatt koll på kvalitet. Gymnasieskolan kommer under året att arbeta för ökad medverkan från personal och elever. Syftet på längre sikt är förbättrade resultat då ett mer fokuserat kvalitetsarbete leder till att klokare satsningar.

Övriga projekt

Mening, sammanhang och hälsa

Är ett folkhälsoprojekt med syftet att introducera nyanlända ungdomar till en meningsfull och aktiv fritid och att skapa förutsättningar för ungdomar i gymnasieskolan att få en bättre förståelse för varandras kulturer. I projektet inbjuds alla ungdomar som går i vår skola till olika spännande aktiviteter inom idrott och kultur. Information om våra aktiviteter finns i edwise och på Luleå gymnasieskolas Facebooksida.

Har du som person eller förening idéer som handlar om integration, vänligen kontakta projektledare Helena Turovaara för ett samarbete.