Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Svenskt-finskt elevutbyte på gymnasiets Handelsprogram

Elever och lärare från Uleåborg och Luleå.

Gymnasieskolans Handelsprogram och Oulu Vocational College har sedan 1990-talet ett etablerat elevutbyte. Femton finska ungdomar och fyra lärare har under två veckor deltagit i Luleå handelsprograms skolarbete.

Projektet EU-finansieras via NordplusJunior och medel söks varannan gång från Luleå och varannan gång från Uleåborg. NordplusJunior är ett projekt som finansieras av det Nordiska Ministerrådet.

- Våra skolor, Uleåborg yrkesinstitut, företagsekonomiska enheten (Oulun seudun ammattiopisto, OSAO) och Luleå gymnasieskola, Handelsprogrammet har sedan 1990-talet bedrivit samarbete i projektets regi, berättar Roland Hagelind, lärare vid Handelsprogrammet på Hackspetten, Luleå gymnasieby. Jag har varit delaktig i det här projektet de senaste decenniet. Vi försöker på bästa sätt förmedla vår "skolvardag", men även dela med oss av livet utanför skolan.

I år har elever från Luleå handelsprogram besökt Uleåborg under vecka 13 och eleverna från Uleåborg , OSAO, har deltagit i skolarbete och andra projektaktiviteter med Luleå handelsprograms elever och lärare under veckorna 16 och 17. Detta möjliggjordes tack vare engagerade skolledare på respektive skolor.

Under besöksveckorna har eleverna knutit kontakter och utvecklat kommunikativa färdigheter genom bland annat deltagande på ordinarie lektioner, i projekt och besök på Teknikens Hus, LTU, världsarvet i Gammelstad samt Nordiskt Flygteknikcenter (NFTC).

- Det här är ett projekt ger våra ungdomar många erfarenheter, säger Eeva Vehmas, lärare vid Oulu Vocational College i Uleåborg. Förutom att delta i lektioner och ta del av utbildningens innehåll får de lära känna kulturen och knyta kontakter med ungdomar i ett annat land. Även om Sverige och Finland ligger nära varandra finns det en hel del skillnader. De får också möjlighet att använda sig av och träna sig i att prata svenska.

Från vänster Eeva Vehmas, Matilda Henriksson-Rova, Roland Hagelind och Lena Ristiharju.

- Samarbetet har under årens lopp lett till goda relationer och djupare förståelse för varandras verksamheter, säger Roland Hagelind. Eleverna etablerar livslånga relationer med varandra där öppenhet, tillit samt förståelse och tolerans för varandras olikheter är några av ledorden.

De lärare som medverkat i årets projekt vill att samarbetet fortsätter och utvecklas till att bli ett bestående inslag i respektive skolors ordinarie verksamhet. Från Uleåborg är det lärarna Noora Schroderus, Jarmo Mällinen, Eeva Vehmas och Lena Ristiharju  och samtliga lärare på Handels- och administrationsprogrammet i Luleå.

Kontaktperson
Roland Hagelind, lärare vid Handelsprogrammet,
Luleå gymnasieskola, 0920-45 43 20
roland.hagelind@skol.lulea.se