Specialpedagog

Specialpedagogen finns på din skola för att stötta dig i din studiesituation. Tillsammans med dig, dina vårdnadshavare och dina lärare vill vi göra din studietid på gymnasiet så positiv och givande som möjligt. Vi samverkar med andra inom elevhälsan, studievägledare, skolledning och lärare. Vi arbetar för att utveckla skolans lärmiljö, så att den passar alla elever.

Till specialpedagogen kan du vända dig om...

 • Du har studiesvårigheter av något slag
 • Du har läs och skrivsvårigheter
 • Du behöver hjälpmedel för att underlätta ditt skolarbete
 • Du behöver hjälp att strukturera upp din studiesituation
 • Du behöver stöd i ditt lärarande och behöver komma fram till hur du lär dig bäst​

Det specialpedagogen kan göra är att...

 • vara din samtalspartner kring din studiesituation
 • tillsammans med dig, dina vårdnadshavare och lärare komma fram till hur vi i skolan på bästa sätt ska kunna möta dina behov i ditt lärande
 • hjälpa till vid utarbetande av åtgärdsprogram
 • arbeta för att underlätta din skolgång och ge stöd till dig, dina lärare och dina vårdnadshavare
 • göra läs- och skrivutredningar och vid behov arbeta med dina läs och skrivsvårigheter
 • tillsammans med dig utprova olika digitala lärverktyg