Omdöme under APL

Syfte med detta dokument är att hjälpa yrkeslärare och andra intressenter att fungera som inspirationsmaterial i arbete med bedömningsfrågor samt vara vägledande vid framställning av ett tydligt bedömningsunderlag vid trepartssamtal.

I propositionen Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning (2010/11:104) framhåller regeringen att läraren och handledaren, gemensamt planerar innehållet i den del av utbildningen som sker på arbetsplatsen. Vid kartläggningen av APL-platserna undersöker yrkesläraren bland annat vilka arbetsuppgifter eleven kan genomföra på arbetsplatsen och därefter anpassar bedömningsunderlaget.

För att kontinuerligt följa upp elevens utveckling bör yrkeslärare träffa handledaren för att tillsammans med eleven diskutera hens APL. Bedömningsunderlaget ska vara utformat på ett sådant sätt så att båda eleven och handledaren kan förstå innehållet. Eleven ska kunna med hjälp av bedömningsunderlaget utvärdera sitt eget ärande. Det är därför viktigt att arbeta ingående med utformandet av bedömningsunderlaget i respektive ämneslag.

De mål och kriterier som eleven ska sträva efter under APL-perioden ska helst kommuniseras ut till handledaren innan APL-perioden startar. Förslagsvis kan detta ske i en organiserad form på skolan där alla blivande handledare samlas och få ta del av mål och kunskapskrav under APL.

Slutbedömningen sker alltid av den ansvariga APL-läraren. Omdöme vid trepartssamtal utgör en viktig del i slutbedömningen men det är viktigt att komma ihåg att handledarens uttalande gäller bara elevens APL-period som motsvarar bara en del av en kurs/kurser.

Dokumentet innehåller följande material:

Inspirationsmaterial
Följ länkar nedan för att ta del av det material som Skolverket erbjuder som stöd vid betygssättningen av APL.

Bedömningsstöd för yrkesämnenlänk till annan webbplats
Bedömning i yrkesämnen - dilemman och möjligheterlänk till annan webbplats

Bedömningsexempel för Bygg- och anläggningsprogrammetlänk till annan webbplats

Bedömningsexempel för Vård- och omsorgprogrammetlänk till annan webbplats

Uppföljning och bedömninglänk till annan webbplats

Kompletta arbetsmaterialet kan du ladda ned häröppnas i nytt fönster