APL-RUTINER

Rutiner i det arbetsplatsförlagda lärandet i Luleå gymnasieskola

Inledning
Dessa webbaserade rutiner är ett resultat av arbetet i projektet APL-utveckling i Luleå gymansieby. Syftet med det samlade materialet är att hjälpa yrkeslärare, vikarier, handledare och rektorer att organisera arbetsplatsförlagt lärande (APL) av god kvalitet. Det samlade materialet kan fungera som vägledning och inspiration i arbete med APL.  

APL-rutiner
Information om APL-rutiner är organiserad utifrån APL-modellen och består av sju olika dokument, se även bild APL-modell nedan:

  1.  Allmän information
  2.  Praktisk information
  3.  Kartläggning av APL-platser
  4.  Programråd
  5.  Handledarutbildning
  6.  Omdöme under APL
  7.  Utvärdering av APL och systematiska kvalitetsarbete (SKA)


På nästa sida i detta dokument finns en schematisk bild över de viktiga delar som varje yrkesprogram bör arbeta med under året i syfte att åstadkomma god kvalité i utbildningen.

Varje ruta i APL-modellen representerar delaktivitet som också ingår i SKA. För att rektorn ska kunna följa upp och stötta lärarnas arbete är det av vikt att göra tydliga ansvarsfördelningar för varje aktivitetsruta. Uppföljningsmetoder liksom förslag på vilka delaktiviteter som varje yrkesprogram ska arbeta med finns beskrivna i dokumentet ”Utvärdering av APL och systematiska kvalitetsarbete (SKA)”.