APL-handledare

Styrdokument
Enligt 4 kap., 14§ Gymnasieförordningen ska varje elev som deltar i arbetsplatsförlagda lärande tilldelas en handledare på arbetsplatsen. Elevens handledare ska enligt regeringens proposition 2010/11:104 besitta en relevant kompetens som är avgörande för kvaliteten i den gymnasiala utbildningen. En kompetent handledare räknas en person som besitter djup och bredd yrkeskunskap samt är införstådd i skolans förutsättningar som mål och kunskapskrav (Regeringens proposition 2010/11:104).

Handledarens roll och ansvar
Att vara handledare för elev under APL är ett viktigt uppdrag och bidrar till att höja kvalitén i elevens utbildning. Att handledaren är förberedd för sitt uppdrag är därför A och O för att eleven skall trivas och utveckla färdigheter i sitt kommande yrke.

Handledarens ansvar och roll kan sammanfattas enligt följande punkter:

 • handledaren introducerar arbetsplatsen och personalen för eleven
 • handledaren, och övrig personal på arbetspaltsen planerar tillsammans med eleven arbetsuppgifter
 • handledaren ska ge eleven kvalificerat stöd och råd för lärandet på arbetsplatsen
 • handledaren ska förstå kursplanens innehåll och vilket mål eleven ska sträva efter samt vilka färdigheter eleven ska utveckla under APL-perioden
 • handledaren ska, med hjälp av ett tydligt bedömningsunderlag och/eller checklistor, följa och dokumentera elevens kunskapsutveckling
 • handledaren deltar aktivt vid trepartssamtal

Utbildning av handledare
Skolhuvudmannen ska se till att handledaren ska få information, stöd och utbildning kring utbildningens innehåll, tydliga mål, kriterier för elevens utveckling samt information om ansvarsfördelning mellan skola och arbetsplats. Denna information kan blivande handledare få genom att delta i handledarutbildning som är organiserad av skolan eller Skolverket (webbaserad utbildning).

Ifall arbetsplatsen inte kan avsätta tid för att genomföra handledarutbildning, på grund av inkomstbortfall vid utbildningstillfälle, ska skolan sträva efter att hitta alternativa lösningar i form av, till exempel, flera och mer strukturerade arbetsplatsbesök, där information, som handledarutbildning genererar, kan tas upp och diskuteras.

En handledarutbildning kan exempelvis omfatta följande punkter:

 • introduktion och allmän information om APL
 • utbildningens övergripande mål (examensmål)
 • pedagogiskt upplägg i utbildningen
 • genomgång av utbildningsplan, ämnesplaner för de skolförlagda respektive arbetsplatsförlagda kurserna (OBS! anpassad till mottagare)
 • granskning och tolkning av kunskapskraven (centralt innehåll)
 • kunskapssyn och lärandeprocesser
 • handledning och handledningsprocessen
 • rollförväntningar och krav
 • försäkringsfrågor
 • bedömningsprocessen
 • utvärderingsinstrument (bedömningsmatriser, checklistor, etc.)

Skolverkets webbaserade utbildning för handledare
Skolverket tillhandahåller en interaktiv utbildning för handledare som har hand om gymnasieelever. Handledaren får efter genomförd utbildning ett intyg som kvalificerar henne/honom för handledaruppdraget. Utbildningen består av fem moduler eller steg. De första fyra vänder sig framförallt till den reguljära yrkesutbildningen medan det femte steget i handelarutbildnigen riktar sig framförallt till handledare som tar emot lärlingselever.

Vård-och omsorgsprogrammets Vårdpedagogik och handledning 100 poäng godkänd av Skolverket som handledarutbildning som ger arbetsgivaren rätt till bidrag i lärlingsutbildningen.

Frisörinriktningen i Hantverksprogrammet har en egen handledarutbildning som är utformad av frisörbranschen.

Länk till utbildningen: aplhandledare.skolverket.selänk till annan webbplats