APL gymnasieskolan

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) i gymnasieskolan

Introduktion
För att eleven ska bekanta sig med det valda programmets yrke, är det av stor vikt att denne ska ges en sådan möjlighet på ett tidigt stadium i utbildningen. Arbetsplatsförlagt lärande erbjuder elever möjligheter att snabbt få förståelse för vilka kunskaper och kvalifikationer som är viktiga för en specifik bransch, men även ge varje elev möjlighet att prova på om utbildningen är något som eleven i framtiden kommer att trivas i. För att få mer information om vad APL innebär och vilka regler som gäller, följ länken:
Lathund Arbetsplatsförlagt lärandelänk till annan webbplats

Styrdokument
Arbetsplatsförlagt lärande är inte något man kan välja att göra. Dess genomförande och former regleras noga i bland annat Gymnasieförordningen som anger att arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram i gymnasieskolan i minst 15 veckor.

I gymnasiesärskolan ska arbetsplatsförlagt lärande förekomma på alla nationella program i minst 22 veckor.

En elev som går på gymnasial lärlingsutbildning ska i stället genomföra mer än hälften av sin utbildning som arbetsplatsförlagt lärande [1].

Vidare framagår det från Gymnasieförordningen att varje vecka som genomförs på en arbetsplats ska för en elev i gymnasieskolan anses motsvara 23 timmars garanterad undervisningstid. Huvudmannen får besluta att arbetsplatsförlagt lärande ska finnas på högskoleförberedande program och får då också besluta om i vilken omfattning. För en elev i gymnasiesärskolan ska varje vecka som genomförs på en arbetsplats anses motsvara 25 timmars garanterad undervisningstid [2].

Huvudmannen ansvarar för att skaffa platser för det arbetsplatsförlagda lärandet och att detta uppfyller de krav som finns för utbildningen. Rektorn beslutar om hela eller delar av kurser ska förläggas till arbetsplatser och om hur fördelningen över läsåren ska göras[3].

För mer information följ denna länklänk till annan webbplats

[1] Gymnasieförordningen (2010:2039) 12 § 
[2] Gymnasieförordningen (2010:2039)
[3] Gymnasieförordning (2010:2039)