APL / SKA

Arbetsplatsförlagt lärande(APL) ska ingå i det systematiska kvalitetsarbetet (SKA)

Syfte med detta dokument är att hjälpa yrkeslärare att strukturera, organisera och tydligöra de aktiviteter som ska genomföras på varje yrkesprogram för att säkerställa kvalité i APL.

Dokumentet innehåller följande:

  • allmän information om skolans skyldighet att systematiskt arbeta med planering, uppföljnings-och utvecklingsarbete
  • aktivitetsplan, se bilagor nedan 2-6, med förslag på målformuleringar, delaktiviteter och uppföljningsmetoder som hjälper läraren att genomföra de planerade aktiviteterna. Det hjälper rektorn att följa upp och stötta lärarens arbete med APL
  • förslag på utvärderingsenkäter för elever, yrkeslärare och handledare
  • SWOT-analysen, se bilaga 1, där yrkeslärare kan sammanfatta resultat från utvärderingen och utifrån analys föreslå en handlingsplan för nästkommande läsår
  • utvärderingsenkäter, se bilaga 7 utvärdering elev, bilaga 8 utvärdering handledare

1 SWOT
2 Aktivitetsplan kvalitetssäkra APL-platseröppnas i nytt fönster
3 Aktivitetsplan programrådöppnas i nytt fönster
4 Aktivitetsplan omdömesunderlagöppnas i nytt fönster
5 Aktivitetsplan handledarutbildningöppnas i nytt fönster
6 Aktivitetsplan kompetensutvecklingöppnas i nytt fönster
7 Utvärdering elevöppnas i nytt fönster
8 Utvärdering handledareöppnas i nytt fönster

Skollagen
Varje skolas huvudman ska, i enlighet med 4 kap., 3-7§§, Skollagen, systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Planering, uppföljning och utvärdering av utvecklingsarbete ska även genomföras på skolenhetsnivå. Elever, övrig personal och lärare ska medverka i genomförandet av kvalitetsarbete. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de nationella mål som finns i utbildningen, enligt skollagen och andra föreskrifter, ska vara uppfyllda. Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på ett annat sätt, kommer fram att det finns brister i verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas (Skollagen, 2010:800).

Utvärdering av APL och SKA
I enlighet med skollagen ska varje skolenhet bedriva sytematiskt kvalitetsarbete, detta gäller även för APL. Det är viktigt att fortlöpande arbeta med utvärdering av samverkan mellan skola och arbetsliv för att få bättre kunskap om den egna verksamhetens måluppfyllelse och resultat.

Utvärderingen ska ske med hjälp av enkäter som besvaras av yrkeslärare, handledare och elever i slutet av varje APL-period. Resultatet av enkäterna ska utgöra underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Syftet är att säkerställa likvärdig och högkvalitativ utbildning på nationella yrkesprogram. För att åskådliggöra de viktiga moment som ett yrkesprogram ska arbeta med under året, se dokumentet ”APL-modell”. 

Utvärderingen av skolans samverkan med arbetslivet styrs internt på respektive yrkesprogram och anpassas efter den egna verksamheten. Förslagsvis kan utvärderingen läggas i slutet av vårterminens APL-period, se dokumenten utvärdering elev, utvärdering handledare och utvärdering yrkeslärare.

Utvärderingsarbete kan startas med att handledare, yrkeslärare och elever utvärderar APL-perioden. Resulatet av utvärderingen kan sammanfattas och en SWOT-analys, se bilaga 1, kan göras i syfte att identifiera utvecklingsområdena inför nästa APL-period. SWOT-analysen är ett vanligt förekommande verktyg inom systematiska kavlitetsarbete som hjälper verksamheten att identifiera deras interna styrkor och svagheter samt kartlägga de externa hot och möjligheter som finns.

För mer information om hur varje verksamhet kan arbeta med SWOT-analysen, se bifogad länk:

Hur kan man arbeta med SWOTlänk till annan webbplats

Framgångsfaktorer för SKA
Framgångsfaktorer för ett välfungerade APL har sin utgångspunkt i:

  • rektorernas ingående förståelse av den egna verksamhetens mål och resultat samt kännedom om varför något fungerar bra och något annat fungerar sämre. Detta för att, i tidigt skede, kunna komma med effektiva och nödvändiga insatser/åtgärder som kan höja graden av måluppfyllelse
  • näringslivets dimension och viljan att samverka med utbildningsanordnare
  • en välfungerande, utvecklad samverkan mellan samtliga berörda parter: elev-företag-skolan
  • arbetslagets vilja att driva och utveckla programmets karaktär

Kompletta arbetsmaterialet kan du ladda ned häröppnas i nytt fönster