Pensionsavgångar

Rekryteringsbehov

Enligt Skolverketlänk till annan webbplats står Sverige inför en brist på 70 000 pedagoger de kommande fem åren. Stora pensionsavgångar, för få som utbildar sig till lärare, krav på lärarlegitimation och godkänd behörighetlänk till annan webbplats gör att det blir svårt att fylla tomrummen.

Konkurrensen om lärare är stor runt om i landet. En framgångsfaktor för att både locka nya lärare och behålla befintliga är att kunna erbjuda en bra arbetsmiljö, heltidsanställningar och kollegor att samverka med. För att lyckas rekrytera lärare i den omfattning som behövs arbetar Luleå kommun med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Det här gör skolan för att få fler lärare

  • Kommunen har ett nära samarbete med Luleå tekniska universitet och jobbar på olika sätt för att skapa goda relationer med lärarstudenterna. Ett exempel är att  erbjuda studenterna verksamhetsförlagd utbildning på en skola som en del av utbildningen.
  • Deltar på mässor och liknande runt om i Sverige för att möta blivande lärare och  visa upp Luleå kommun som arbetsgivare.
  • Luleå kommun är med i nätverket ”Fler män i förskolan” som jobbar för att få fler män och en jämnare könsfördelning inom förskolan.

Insatser för att göra läraryrket mer attraktivt

Det här är några insatser kommunen gör för att göra läraryrket mer attraktivt.

  • Erbjuda heltidsanställningar. Lärarna vill ha heltidstjänster på en och samma skola. En förutsättning för det är skolor med tillräckligt stort elevunderlag.
  • Kommunen prioriterar lärarna i löneprocessen och fortsätter att satsa på karriärtjänster och införa fler förstelärare.
  • Föra in fler kompetenser inom skolan.  
  • Kommunen är generös med tjänstledighet för vidareutbildning.
  • Lönerna ses  över för speciellt svårrekryterade grupper, tex lärare i naturorienterande ämnen, specialpedagoger, moderna språk och även ämnen som idrott, slöjd och musik
  • För att vara en attraktiv arbetsgivare jobbar skolan med att utveckla den interna organisationen. Det handlar bland annat om hur man bemannar enheter, chefers förutsättningar och att fortsätta se lärarna som en prioriterad grupp när det gäller löner och arbetsmiljö.