Eva Bodin är specialpedagog inom tal och språk vid centrala elevhälsan. Hon är ofta ute på olika skolor i kommunen. Här träffar hon en elev på Hemängsskolan. Foto: Susanne Lindholm

Elevhälsa

Skolans kärna är lärande. För att främja lärande och elevernas utveckling finns flera stödfunktioner. Elevhälsan är en av dessa.

Det som tidigare var elevvård och skolhälsovård heter numera elevhälsa. Inriktningen har samtidigt ändrats till hälsa i vid mening. Elevhälsan ska framför allt arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Elevhälsan i Luleå består av två delar: lokala elevhälsoteam och en central elevhälsa. De lokala teamen består av skolkuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och speciallärare.  

På centrala elevhälsan finns drygt 30 olika specialister, bland annat pedagoger med olika inriktningar och psykologer.

Elevhälsan är en stödfunktion åt rektorerna som ska tillföra kompetens till skolorna så att rektorerna kan fatta bra beslut om åtgärder kring barnen. Forskningen har visat att en bra elevhälsa är en framgångsfaktor och en nyckel till lärande.

Stora behov på skolorna

Ett växande problem är psykisk ohälsa bland ungdomar. Och trycket är stort på centrala elevhälsan. Det kan ibland bli långa väntetider.

Utöver förstärkt elevhälsa finns önskemål om en mer samlad skolstruktur. Det skulle underlätta arbete. Idag åker medarbetarna på elevhälsan runt till alla enheter och det blir mycket tid i bilen.