Ekonomi

Skolan är kommunens största verksamhet med 40 procent av budgeten och 2 700 anställda. Nu ökar antalet barn och elever. Därmed också behovet av mer personal och nya lokaler

Nettokostnaderna för hela skolan uppgår till drygt 1 600 miljoner för 2015. Av detta står grundskolan för närmare hälften. Kostnaden för grundskola och gymnasium ligger på ungefär samma nivå som i andra större städer räknat per elev. Förskolan i Luleå har däremot mer resurser per barn. 

Så här fördelas kostnaderna mellan de stora verksamheterna

Budget i balans även i morgon

Barn- och utbildningsförvaltningen har en budget i balans sedan 2004. Det är vi stolta över. Det skapar trygghet och stabilitet. Kommunens ekonomi är emellertid ansträngd vilket innebär ökade krav att använda de resurser vi har så effektivt som möjligt.

Luleås befolkningsutveckling gör att skolan planerar för uppåt 2 000 fler barn och ungdomar om tio år. Det innebär behov av fler lärare och mer förskolor och skolor.

God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin på kort och lång sikt och prioritera. Åtgärderna ska leda till att pengarna räcker för att alla våra barn och elever ska lyckas.

Fördela olika för likvärdighet

En av nycklarna till att få resurserna att möta behoven är en strategisk och medveten resursfördelning som sker i dialog med rektorer och förskolechefer. Vi ska fördela rätt resurser till rätt elev i både kommunala och fristående skolor. 

Rektor får en peng för varje barn för att betala för lärare och omkostnader. Fler barn innebär behov av fler lärare. Och mer pengar. Vi måste kunna prioritera till dessa behov. Det gör vi genom att systematiskt följa upp att resurserna används på rätt sätt och att vi uppfyller politikernas mål.

Fördelningen sker inte enbart utifrån antalet elever. För att nå bättre likvärdighet och minska resultatskillnader mellan skolor får en del skolor mer resurser per elev. Nämnden beslutade t ex om socioekonomisk fördelning till grundskolan redan 2008. Ytterligare utveckling pågår. 

Pengar behövs också till andra satsningar, bland annat till att höja lärarlönerna för att öka yrkets attraktivitet. 

Det pågår också en stor satsning på digital teknik. Alla elever på högstadiet och i gymnasiet fick senaste läsåret en egen dator. Ambitionen är att även elever i de lägre årskurserna ska få egen dator