Utredning

Utredningens syfte var att ta fram ett förslag till förändrad skolstruktur. Det som presenterats på bl a områdesmötena var underlag för fortsatt utredning, alltså inte ett färdigt förslag. Utredningsarbetet har resulterat i ett förslag som presenterades för politiken 7 januari 2016.

Genom omvärldsanalys och ett ständigt pågående planerings- och uppföljningsarbete kring skolans verksamhet, har barn- och utbildningsförvaltningen gjort bedömningen att den nuvarande skolstrukturen behöver förändras för att möta de utmaningar som skolan står inför. Det handlar bland annat om den kommade lärarbristen, införandet av behörighets- och legitimationskraven samt att Luleå växer med fler barn som följd.

Presentation av underlag för fortsatt utredning av Framtidens skola (presenterades i samband med presskonferens 24 september 2015)

Inget färdigt förslag

Barn- och utbildningsförvaltningen har valt att arbeta på ett annorlunda sätt i den här processen.

I stället för att presentera ett färdigt förslag presenterades vad som skulle utredas. Det gav medborgare, intressegrupper, elevråd och andra möjlighet att i ett tidigt skede lämna synpunkter. Synpunkter som lämnades in t o m 30 november 2015 har ingått i utredningsarbetet.

Remissperiod

Förslaget har varit på remiss 7-20 januari och remissinstanser var föräldraråd, elevråd, intressegrupper, intresseorganisationer, barn- och utbildningsförvaltningens personal samt kommunens övriga förvaltningar.

Inkomna remissvar har bifogats till förslaget som överlämnats för politisk beredning den 21 januari. Barn- och utbildningsnämnden har fram till 22 februari att ta ställning till förslaget och under våren ska ärendet även behandlas i kommunfullmäktige.

  • 7 januari: Information om förslaget lämnas till barn- och utbildningsnämnden.
  • 7-20 januari : Remissperiod.
  • 21 januari: Förslaget inklusive inkomna remissvar lämnas till barn- och utbildningsnämnden för politisk beredning.
  • 22 februari: Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut
  • 4 april: Ärendet behandlas i kommunfullmäktige.