Bakgrund till beslut om ny skolstruktur

Målbild för framtidens skola i Luleå

Kommunfullmäktige fastställde den 15 juni 2015 målbilden för framtidens skola i Luleå.

Målbilden i korthet:

  • Alla elever ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
  • Skolan i Luleå ska vara bemannad med behörig och kompetent personal som garanterar utbildningens kvalitet.
  • Det ska vara en trygg skola som erbjuder nära tillgång till resurser som exempelvis skolsköterska, kurator och specialpedagoger.
  • För att kunna konkurrera om behöriga och legitimerade lärare ska vi erbjuda en god arbetsmiljö, heltidsanställningar och kollegor att samverka med.

Ny skolstruktur anpassad till framtidens behov

Luleå växer samtidigt som det råder stor brist på lärare. För att leva upp till den fastställda målbilden, att tillgodose barns och elevers rätt till likvärdig kvalitativ utbildning, samt att tillvarata pedagogresurser på bästa sätt, behövs en ny skolstruktur.

Under hösten 2015 gjordes en utredning som resulterade i ett förslag till ny skolstruktur anpassad efter dagens förhållande och framtidens behov.

Den 4 april 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om ny skolstruktur.

Kommunfullmäktiges beslut
Beslutet innebär en förändrad skolstruktur, som på sikt påverkar sju av kommunens skolor:

  • elever från Svartöstadsskolan f–6 går till Örnässkolan (ca 400 elever) f-9 fr o m hösten 2016
  • Kläppenskolan byggs om och byggs ut till förskola 6–8 avdelningar. Skolverksamhet f – 9 i Sunderbyn organiseras i Hemängsskolan och Kråkbergsskolan fr o m hösten 2017
  • ny f-6- skola för ca 450 – 500 elever byggs i anslutning till Stadsöskolan för elever från Öhemsskolan, Mariebergsskolan och Kyrkbyskolan, klar 2021
  • ny f-6- skola för ca 400-450 elever med tillhörande utemiljö byggs i anslutning till Bergsskolan för elever från Mandaskolan och Hedskolan, klar 2023 samt att
  • en 7–9-skola i centrum planeras för ca 500–700 elever till 2025

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-04