Verksamhetsidé och ledord

Tallkronanskolans verksamhetsidé: "Tallkronanskolan, en attraktiv skola för en hållbar utveckling. En mötesplats där lärande, framtidstro och drömmar spirar"

Verksamhetsidén har kommit till i en process som startade hösten 2013 där  pedagoger, elever, föräldrar, verksamhetsutvecklare, representanter för specialområden inom utbildning och chefer inom grundskolan har medverkat som dessutom tagit inspiration av förskolan Spira. I processen att gå från idé till arkitektur har dessutom naturligtvis arkitekter och ingenjörer deltagit. Ansvar för detta arbete har en styrgrupp haft under ledning av verksamhetschefen för grundskolan.

Hur har Tallkronanskolans verksamhetsidé och utformning kommit till?

Tallkronanskolans fem ledord

Fem ledord har varit kompassen för byggandet av lokalen, verksamheten och organisationen av den nya skolan.

Delaktighet

I skolan ska alla känna sig delaktiga. Tallkronanskolan bygger på elevernas och de vuxnas upplevda delaktighet.

Demokrati

Alla människor är lika mycket värda och ska vara aktiva medskapare i en skola som är i ständig pedagogisk utveckling för framtidens samhällsmedborgare.
Skolan är en demokratisk mötesplats för familjer och personal samt boende på hela Kronanområdet.

Dialog

Tallkronanskolan ska utmärkas av gemenskap, goda relationer och ett gott dialogklimat. Människor skapar och utbyter kunskap genom samtal och det gäller för varje enskild människa att öva upp sin förmåga att tänka och tala tillsammans.

Design

Handlar om hur miljöer gestaltas och att ge form åt undervisningen.

Didaktik

Förståelse och analys av vad som påverkar undervisningen samt barns lärande.