Frågor och svar om Tallkronanskolan

Byggandet av Tallkronanskolan

» Följ byggprojektet
» Ritningar Tallkronanskolan

När blir sporthallen klar och kommer skolan att få använda den?
Sporthallen som kommer att finnas i anslutning till Tallkronanskolan beräknas vara klar årsskiftet 2017/2018. Där kommer eleverna ha sin idrott. Sporthallen kommer att ha en läktare för ca 400 – 500 åskådare.

Verksamhetsidé och arbetssätt

Hur har Tallkronanskolans verksamhetsidé och utformning kommit till?
Verksamhetsidén har kommit till i en process som startade hösten 2013 där  pedagoger, elever, föräldrar, verksamhetsutvecklare, representanter för specialområden inom utbildning och chefer inom grundskolan har medverkat Inspiration har tagits av förskolan Spira. I processen att gå från idé till arkitektur har dessutom naturligtvis arkitekter och ingenjörer deltagit. Ansvar för detta arbete har en styrgrupp haft under ledning av verksamhetschefen för grundskolan.

Hur kommer Tallkronanskolans arbetssätt se ut?
De nationella styrdokumenten (skollag och läroplan) ligger till grund för Tallkronanskolans verksamhet. Tallkronanskolans verksamhetsidé och ledord ska genomsyra verksamheten. Tallkronanskolan har olika rum för lärande vilket möjliggör varierande arbetssätt med mindre grupper. Eleverna ska ges möjlighet att hela tiden nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Pedagogerna ska skapa goda arbetsmiljöer präglad av omsorg, trygghet och lust att lära.

Elever

Vilka elever kan börja på Tallkronanskolan? 
I första hand de elever som finns i skolområdet. I andra hand är det fria skolvalet som kan möjligöra val av Tallkronanskolan. 

Tallkronanskolan startar upp som en förskoleklass – årskurs 4-skola och kommer sedan att växa till en förskoleklass – åk 6 skola. Det innebär att hösten 2018 är Tallkronanskolan en förskoleklass – åk 5 skola, och slutligen 2019 en förskoleklass - år 6 skola. 

Hur kommer elevgrupperna att se ut? Hur stora blir elevgrupperna?
Tallkronanskolan kommer att tillämpa samma delningstal som övriga skolor i kommunen. Det innebär om det finns 40 elever i år 1 och alla har fritids så kommer det att finnas minst 4 pedagoger som arbetar med eleverna.

Skoldagen för eleverna kommer att startas upp på samma ställe varje dag, i samma rum för varje grupp. Det är samma pedagoggrupp som arbetar med eleverna och lokalbyten kommer att ske utifrån aktivitet.

Vilken pedagog som leder aktiviteten för eleverna beror på ämnesbehörigheten. Så långt det är möjligt utifrån ämnesbehörighet kommer samma elevgrupp att ha samma pedagoger över tid.

Kommer varje elev ha en mentor?
Ja, mentorn kommer att vara den som har regelbunden kontakt med vårdnadshavare och har minst en gång per termin utvecklingssamtal med eleven och elevens vårdnadshavare.

Hur många elever ryms på Tallkronanskolan?
Tallkronanskolan är byggd för 500 elever.

Hur ser verksamheten ut i förskoleklassen?
Förskoleklassen kommer att ha en egen hemvist. Skollagen och läroplanen ligger till grund för förskoleklassens verksamhet. Från det år ett barn fyller sex år erbjuds barnet en plats i förskoleklass. Förskoleklassen är avgiftsfri och ska omfatta minst 525 timmar under ett läsår.

Vårdnadshavare till de barn som börjar i förskoleklass kommer att bli inbjudna till ett föräldramöte inför starten med presentation av pedagoger och information om inskolning. De pedagoger som rekryteras att arbeta med barnen kommer att besöka barnen i förskolan i den mån det går.

Innemiljö 

Var går man in i skolan och lämnar sina kläder?
Tallkronanskolan har en huvudentré och 5 elevingångar. Varje elevingång är till för två hemvisten. I varje hemvist finns det ett kapprum där eleverna ska lämna sina kläder och skor. Skolan är skofri. 

Var förvarar eleverna sitt material?
Varje elev kommer att få ett eget skåp som går att låsa. Skåpen finns i nära anslutning till varje hemvist och inte i kapprummet.  Eleverna kommer ha en låda i skåpet där skolmaterialet förvaras och som kan tas med till undervisningen.

Kommer man att kunna ha all undervisning på Tallkronanskolan? 
Eleverna på Tallkronanskolan kommer att kunna ha all undervisning på skolan. Det finns slöjdsalar, no-sal, musik, bild, hem- och konsumentkunskap, miniaula för 70 personer, bibliotek och en sporthall som byggs i närheten av skolan.

Finns det något bibiliotek i skolan?
Det kommer att finnas ett bibliotek på skolan som kommer att ha ett mindre sortiment från början men växa allt eftersom. 

Matsal

Hur ser matsalen ut?
Matsalen är uppdelad i 3 avdelningar. Varje avdelning rymmer från 20 – 60 platser. Eleverna kommer att äta vid olika sittningar. Det kommer att finnas möjlighet att använda matsalen för andra aktiviteter under skoldagen.

Kommer maten att tillagas på skolan?
Tallkronanskolan kommer att ha ett tillagningskök med utbildad personal. 

Utemiljö 

Kommer utemiljön att vara klar samtidigt som skolan?
Planen är att utemiljön ska vara klar samtidigt. Skolgården ska inbjuda till olika aktiviteter och samlingar. 

Kommer skolgården att vara gemensam med förskolan?
Vissa aktiviteter kommer man att kunna samnyttja ex fotbollsplan, isbana mm, men det kommer att finnas ett staket som skiljer förskola och skola åt. 

Pedagoger/lärare

Finns det arbetsplatser till alla lärare?
Tallkronanskolan kommer att ha arbetsplatser för alla pedagoger. Arbetsrummen är placerade i varje hemvist och rymmer cirka 8 pedagoger.

Samarbete

Kommer Spira förskola och Tallkronanskolan att arbeta tillsammans?
Den administrativa delen kommer att vara gemensam. Rektor och förskolechef kommer att sitta tillsammans. Det kommer att finnas gemensamt personalrum för förskolan och skolan. Vissa lokaler inomhus kommer att kunna samnyttjas beroende på aktivitet och behov.

Hur kan man som förälder samverka med skolan?
Utöver den regelbundna kontakten med elevens mentor kommer skolan ha ett föräldraråd där frågor som är viktiga för skolans verksamhet och har betydelse för eleverna och vårdnadshavarna tas upp.

Utvärdering

Hur utvärderas verksamheten?
Tallkronanskolan kommer att ha ett systematiskt kvalitetsarbete och följa skollagens krav på att undervisningen ska bygga på vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet. Det systematiska kvalitetsarbetet i skolan är en ständigt pågående process som ska bidra till förbättring och utveckling.