Kultur

Programförklaring

Skolans läroplan Lgr11 betonar i sin värdegrund alla människors lika värde, människolivets okränkbarhet, jämställdhet mellan kvinnor och män, individens frihet och integritet samt solidaritet med svaga och utsatta.

Lgr11 innefattar 5 kunskapsområden

 • Naturvetenskap
 • Teknik
 • Samhällsvetenskap​
 • Humanism
 • Estetik
  Den lyfter även fram att skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir en helhet.
  Vidare slås fast att: i skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och de estetiska aspekterna uppmärksammas.
  Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva att utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar.
  Drama, rytmik,dans,musicerande och skapande i bild,text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.