Rutiner

Vårdnadshavare:

 • ger ansvarig pedagog aktuella kontaktuppgifter (e-post, mobiltelefon, arbets­tele­fon mm)
 • är skyldig att kontakta skolan och meddela frånvaro på morgonen samma dag som eleven är frånvarande från skolan
 • kan även meddela frånvaro via lärportalen edWise

Skolan:

 • vid höstens första föräldramöte informeras vårdnadshavare om gällande rutiner vid frånvaro
 • om elev uteblir från skolan ska ansvarig pedagog registrera frånvaron i edWise
 • vid oanmäld frånvaro på morgonen ringer ansvarig pedagog omgående till vårdnadshavare och efterlyser eleven
 • om elev uteblir under någon lektion eller del av dagen meddelas vårdnads­havare av ansvarig pedagog
 • om det inte går att nå vårdnadshavare ska rektor/elevhälsan snarast göra en be­dömning av ytterligare åtgärder
 • vid oroande och/eller stor frånvaro kallar vi vårdnadshavare och elev till möte i skolan

Ansökan om ledighet:

Om elev önskar ledighet från skolan måste kontakt tas med ansvarig pedagog. Särskild blankett för ledighet finns på hemsidan eller fås direkt från skolan. Rektor beviljar ledig­het om synnerliga skäl finns och att ledighetssökande elev kan kompensera delar av förlorad undervisning.

Ledighetsansökan elev i grundskolanlänk till annan webbplats,

Rutiner för barns övergång från förskolan till Sunderbyskolan

Övergången från förskolan till Sunderbyskolan sker efter en utarbetad modell.

 • På våren innan övergången till skolan skall börja träffas personalrepre­sen­tanter för förskola och skola för att planera vilka dagar och vilken tid som de olika besöken skall ske.
 • Ett föräldramöte för blivande sexårsföräldrar hålls innan besöken börjar (mars).
 • Förskollärare från skolan besöker alla barn i deras förskolemiljö där de till­sammans med barnen samtalar om barnens portfolio.
 • Vid tre tillfällen kommer barnen på besök till sitt blivande spår för att träffa sina nya kamrater och personal. Barnen gör ytterligare ett besök där de blir bjudna på lunch.
 • Alla föräldrar får ett brev där vi berättar om när skolbesöken skall ske och en uppmaning om att ta kontakt med spåret för att om så önskas kunna boka in en tid för ett eget besök.

Syftet med besöken och föräldramötet är att:

 • Barnen ska lära känna skolan och personalen
 • Barnen och föräldrar ska få ställa frågor
 • Föräldrar ska bli informerade

I samråd med hemmet, förskolan och skolan sker ett informationsutbyte om bar­nets fortsatta utveckling.

Rutiner för elevers övergång från Sunderbyskolan till Kråkbergsskolan

Det är viktigt att övergången från Sunderbyskolan till Kråk­bergsskolan blir så naturlig som möjligt. Lärarna samarbetar i en utvecklingsplan – ”Sunderbyns röda tråd” – som innebär en gemensam syn på lärandet 1–16 år. Gemensamma konferenser och skolutvecklingsdagar stärker helhetssynen på lärandet.

Enligt beslut, 2001, ska två eller tre helt nya elevgrupper bildas inför år 7. I maj ska år 6-eleverna besöka Kråkbergsskolan och möta de nya lä­rarna och de nya kam­raterna.

Syftet med detta är att blivande år 7 elever ska:

 • Börja lära känna skolan och personalen
 • Få ställa frågor om det man undrar över
 • Bli informerade

I slutet av vårterminen påbörjas informationsutbytet mellan skolorna om det som är viktigt för elevernas fortsatta skolgång. Under maj månad ska också ett föräld­ra­möte hållas.

Skolenhetsrådsprotokoll 1996-12-23, § 53

Beslut angående delning av klasser vid start av år 7 på Kråkbergsskolan:

Beslut togs på dagens möte om en delning av klasserna vid start i år 7 på Kråkbergssko­lan. De föräldrar som deltog på Hem & Skolas årsmöte var klart för och stödjer en del­ning av klasserna. Vikten av tidig information poängterades.”

Beslutet konfirmerades åter i Lokala skolstyrelsen och Skolenhetsrådet vt 2001.