Om vår skola

 

Sunderbyskolan

I Sunderbyn är vi två F-6 skolor (f d Hemängsskolan och Kläppenskolan) som under detta läsår står inför en spännande förändring då vi tillsammans ska bilda en gemensam skola, Sunderbyskolan, som är placerad mitt i området Hammaren. Tillsammans har vi ca 460 elever och drygt 60 pedagoger anställda. Pedagogerna på skolorna har stor pedagogisk erfarenhet och vi satsar mycket på kollegialt lärande för att fortsätta utveckla undervisningen. Eleverna är indelade i hemvist, F-2 samt sedan årskursvis bland de äldre eleverna. De yngre eleverna har skola och fritids i samma lokaler så att det blir en trygg och välkänd miljö.
Utemiljön runt skolan är lugn och trygg och erbjuder många fina möjligheter till friluftsliv, rörelse och idrott. I samhället finns på nära avstånd skog och mark samt älv och strand. Det är också namnen på våra arbetslag; Älven, Skogen och Stranden. På Sunderbyskolan arbetar vi utifrån en tanke om meningsfullt lärande i helheter med omsorg om elevernas allsidiga utveckling. Motivation, lust till lärande, goda relationer, trygghet, demokrati och inflytande är ledord för vårt arbete. Detta innebär att vi regelbundet jobbar med åldersblandade och ämnesintegrerade teman. Det ger stora möjligheter till elevinflytande, engagemang och social utveckling samt skapar mening och fördjupade kunskaper. Detta gynnar ett lärande som förbereder våra elever för livet utanför och efter skoltiden. Vi har ett gott samarbete med vårdnadshavarna. Det visar sig genom deras stora intresse och engagemang för skolan och elevers lärande. Skolrådet är det övergripandeforumet för hela skolan. I skolrådet finns föräldra-pedagog-, och elevrepresentanter från de olika hemvisten på skolan. Rektor är efter diskussion beslutande i skolrådet.