Fritidshem

Stranden
Skogen
Älven
Fritidsklubben

Öppning och stängning samordnas på Stranden

Sunderbyskolans fritidshemsverksamhet 2017/2018


Bakgrund:

Fritidsverksamheten på Sunderbyskolan bedrivs på skolans samtliga hemvist för elever från förskoleklass till år 2. Elever från år 3 och uppåt erbjuds fritids­verksamhet i Fritidsklubben. Fritidsverksamheten ingår i elevens hela dag. Förskollärare, fritidspedagoger och lärare arbetar tillsammans med elev­grupperna i arbetslagen i respektive hemvist. Detta ger elever och pedagoger en helhetssyn på arbetsdagen och innehållet i den, samt att allas kompeten­ser kommer eleverna tillgodo.

Mål:

 • verksamheten utformas så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt
 • eleverna erbjuds en meningsfull, stimulerande och utvecklande verk­samhet som är varierad och utgår från elevernas behov och intressen
 • omsorg och pedagogik utformas så att de stödjer elevens fysiska, intel­lektuella, sociala och emotionella utveckling.

Konkretiserade mål:

 • Eleverna erbjuds planerade aktiviteter efter önskemål och behov.
 • Eleverna har tillgång till lekmiljöer där de kan utveckla sin sociala kom­petens.
 • Eleverna har ett ökat ansvar efter mognad.
 • Eleverna känner till sin närmiljö ex Grannens stuga, Grundet, Näset, sandgropen och badhuset.
 • Eleverna erbjuds utevistelse varje dag.

Innehåll:

 • Alla pedagoger berikar elevernas språk genom att medvetet och aktivt samtala med varje elev.
 • Alla elever ges möjlighet att påverka innehållet i verksamheten genom att ex lämna förslag på aktiviteter. Eleverna gör kontinuerliga utflyk­ter i närmiljön. Pedagogerna väcker intresse för kultur- och förenings­liv genom att t.ex. besöka, prova på och genom samtal.
 • Pedagogerna skapar lekmiljöer som stödjer elevernas fysiska, psy­kiska och sociala utveckling.
 • Eleverna tränas i att respektera varandra genom att pedagogerna leder samtal, skapar gemensamma normer samt tränar eleverna i att kompromissa och samarbeta.
 • Alla ska ges möjlighet att till aktiviteter i idrottshallen.

Uppföljning:

Utvärdering:

 • Elevers inflytande
 • Lekmiljöernas betydelse för elevers utveckling
 • Elevernas språkutveckling
 • Kunskap om och intresse för närmiljön, kultur- och föreningsliv

Hur:

 • Intervjuer (november och april)