Fritidshem

Stranden 0920-45 71 94
Skogen 0920-45 71 92
Älven 0920-45 71 96
Fritidsklubben 0920-45 72 00
Sundisklubben 076-140 49 85

Öppning och stängning samordnas på Stranden. Samtliga ingångar till fritids finns på baksidan. Sundisklubbens verksamhet finns på Sundis i fritidsgårdens lokaler.

Fritidsverksamheten på Sunderbyskolan bedrivs på skolans samtliga hemvist för elever från förskoleklass till år 2. Elever från år 3 och uppåt erbjuds fritids­verksamhet på Fritidsklubben och elever från år 4-6 erbjuds fritidsverksamhet på Sundisklubben.

Fritidsverksamheten ingår i elevens hela dag. Förskollärare, fritidspedagoger, fritidsassistenter och lärare arbetar tillsammans med elev­grupperna i arbetslagen i respektive hemvist. Detta ger elever och pedagoger en helhetssyn på arbetsdagen och innehållet i den, samt att allas kompeten­ser kommer eleverna tillgodo.

Mål för Sunderbyskolans fritidshem:

  • Skapa en trygg miljö där alla barn känner sig sedda och bekräftade.
  • Under utevistelse under alla årstider lära känna och uppleva sin närmiljö.
  • Erbjuda och och inspirera till meningsfulla aktiviteter efter mognad och behov.
    Lärandet ska i hög grad vara situationsstyrt och bygga på både upplevelser och gemenskap.
  •  Skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sin lekskicklighet och sociala kompetens tillsammans med andra elever och vuxna.
  • Ta tillvara elevernas egna önskemål och idéer.