Elevinflytande, föräldrasamverkan


Elevers inflytande

Inflytande i demokratiprocessen: Klassråd i alla elevgrupper, elevråd, elevmöten på fritids, elevrepresentanter i skolråd och matråd.Inflytande i det egna lärandet: Eleverna är med i planering av PP:n (pedagogisk panering), loggboken(med veckans mål och uppföljning, delaktiga i val av ämnesövergripande arbete och elevens val, planering av fadderverksamheten, väljer redovisningsformer, val och planering av aktiviteter under SPOV- och kulturveckorna.

Elevrådet

I Sunderbyskolans elevråd deltar:
- Representater från år 3 till år 6. Det är två representanter från varje elevgrupp.
- Rektorerna
- En eller två pedagoger

Elevrådets arbetsuppgifter:

- Ta med frågor från sin egen elevgrupps klassråd.

- Utföra undersökningar/ ta reda på olika saker

- Var goda förebilder

- Komma med förslag på förbättringar i verksamheten

Skolrådet på Sunderbyskolan

Sunderbyskolans skolråd består av rektor, pedagoger, elever och föräldrar.Skolrådet är ett rådgivande organ och kan behandla allt som händer i skolan,dock ej frågor som berör enskilda elever. Rådet träffas några gånger per år och representanterna är en viktig länkmellan skolan och de som de företräder.

Skolrådets arbetsuppgifter kan vara:

- övergripande pedagogiska frågor

- aktuella frågor

- utbildningsorganisation

- lokalernas användning

- aktiviteter under läsåret

- trivsel i skolan

Varje klass har en representant i skolrådet.


Sunderbyskolans klassförälderverksamhet

Att vara klassförälder innebär att du är en länk mellan pedagoger, barn/elever och hemmet. Genom att vara klassförälder får du ökad kunskap om skolan, du lär känna andra föräldrar, du gör något för ditt barn och din barngrupp, men framförallt är det ROLIGT!

Klassföräldrarna ska samordna arbetet i elevgruppen bland de andra föräldrarna t.ex. ordna träff med elever och föräldrar minst en gång per termin.