Elevinflytande, föräldrasamverkan


Elevers inflytande

Inflytande i demokratiprocessen: Inflytanderåd i alla elevgrupper, elevråd, elevskyddsombud, elevmöten på fritids, elevrepresentanter i skolråd och matråd.Inflytande i det egna lärandet: Eleverna är med i planering av PP:n (pedagogisk panering), loggboken(med veckans mål och uppföljning, delaktiga i val av ämnesövergripande arbete och elevens val, planering av fadderverksamheten, väljer redovisningsformer, val och planering av aktiviteter under SPOV- och kulturveckorna.

Elevrådet

I Sunderbyskolans elevråd deltar:
- Representater från år 3 till år 6. Det är två representanter från varje elevgrupp.
- Rektorerna
- En eller två pedagoger

I elevrådet ingår även elevskyddsombuden( ESO). Deras arbetsuppgifter är att:

- hjälp till med den fysika och psykiska arbetsmiljön på skolan De har ex anvarsområden som de kontinuerligt ser till och meddelar om något är trasigt eller kan vålla skada.

- meddelar diskrimineringsärenden och/eller kränkningar till elevrådet eller någon pedagog på skolan

Elevrådets arbetsuppgifter:

- Ta med frågor från sin egen elevgrupps inflytande råd.

- Utföra undersökningar/ ta reda på olika saker

- Var goda förebilder

- Komma med förslag på förbättringar i verksamheten

Skolrådet på Sunderbyskolan

Sunderbyskolans skolråd består av rektor, pedagoger, elever och föräldrar.Skolrådet är ett rådgivande organ och kan behandla allt som händer i skolan,dock ej frågor som berör enskilda elever. Rådet träffas ca en gång per månad och representanterna är en viktig länkmellan skolan och de som de företräder.

Skolrådets arbetsuppgifter kan vara:

· övergripande pedagogiska frågor

· aktuella frågor

· budgetfrågor

· utbildningsorganisation

· lokalernas användning

· aktiviteter under läsåret

· trivsel i skolan

Varje klass har en representant i skolrådet.

 

Sunderbyskolans klassförälderverksamhet

Att vara klassförälder innebär att du är en länk mellan pedagoger, barn/elever och hemmet. Genom att vara klassförälder får du ökad kunskap om skolan, du lär känna andra föräldrar, du gör något för ditt barn och din barngrupp, men framförallt är det ROLIGT!

Klassföräldrarna ska samordna arbetet i elevgruppen bland de andra föräldrarna t.ex. ordna träff med elever och föräldrar minst en gång per termin.

Klassföräldrarna kan på spårrepresentanters inrådan bjuda in till föräldramöte minst en gång per termin där man informerar och diskuterar saker som berör spårets elever. Detta är även ett bra tillfälle för föräldrarna att lära känna varandra.