Elevhälsa

Elevhälsans medicinska enhet

Elever har enligt lag rätt att vid behov anlita elevhälsans medicinska enhet.

Elevhälsans medicinska enhet har till uppgift att:

 • vara en del av elevernas företagshälsovård
 • främja elevernas kroppsliga och själsliga hälsa
 • bevaka varje elevs rätt att få goda förhållanden för sitt lärande
 • utföra vaccinationer och hälsobesök enligt Socialstyrelsens rekommendat­ioner
 • samverka med övrig elevhälsa, pedagoger och skolledning
 • vid behov skriva kostintyg och remittera elever vidare till andra instanser

Linn Ekström är skolsköterska för Sunderbyskolan.

Skolsköterskans uppgift är att hjälpa dig att hålla dig frisk. Du är alltid välkom­men till skolsköterskemottagningen om du råkat ut för olycksfall eller av någon anledning inte mår bra, du behandlas då om möjligt på mottagningen. Ibland måste du hänvisas till annan sjukvårdsmottagning. Via skolsköterskan kan du också beställa tid hos skolläkaren.

Skolsköterskan arbetar också för att du ska trivas och må bra, både i skolan och på fritiden. Samarbete sker också vid behov med skolkurator.

Skolsköterskan lyder under lagstadgad sekretess. Det du anförtrott förs inte vi­dare utan medgivande.

Göran Stjärnholm är skolläkare

Skolsköterska
Linn Ekström

Skolkurator

Elever och föräldrar kan vända sig till skolans kurator för att få information, råd och stöd om de möter på svårigheter i skolan eller som påverkar skolsituationen. Skolkura­tor kan även handleda och vägleda pedagoger, arbetslag och rektorer.

Skolkuratorn är utbildad socionom och arbetar utifrån sin psykosociala kompetens i elevhälsoarbetet på tre nivåer:

 • individnivå – elev och vårdnadshavare
 • gruppnivå – elever och personal
 • organisationsnivå – samarbete med andra myndigheter, organisationsutveckling och förändringsarbete

Skolkuratorn ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med specialpedagog, skol­skö­terska och rektor. Elevhälsans främsta uppgift är att arbeta hälsofrämjande och före-byggande.

Kuratorn erbjuder samtal enskilt eller i grupp angående skolrelaterade svårigheter, t ex:

 • skolsituationen
 • kränkningar och utanförskap
 • relationer
 • sex och samlevnad
 • droger
 • självkänsla och självförtroende
 • nedstämdhet
 • förlust/separation

Skolkuratorn har tystnadsplikt. Om det kommer till kännedom att en elev ”far illa” är kuratorn såsom alla inom skolan skyldiga att kontakta socialtjänsten.


Välkommen att ringa eller besöka oss!

Skolkurator
Sanna Samuelsson