Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Information från rektorerna

Här kommer information från våra rektorer kring Luleå kommuns effektivisering.

Hej!

Vår skola är en av de skolor som blir berörda av det förslag gällande de effektiviseringar som Luleå kommun just nu ser över.

Bakgrunden till effektiviseringarna är att antalet barn, unga och äldre ökar snabbare än befolkningen i arbetsför ålder i Luleå och i Sverige som helhet. Det finns varken pengar eller tillgång till utbildad arbetskraft för att producera välfärd på samma sätt som idag. Det gäller i hela Sverige.

Skolans verksamheter måste bedrivas kostnadseffektivt och kommer att behöva samlas i större enheter. Större enheter innebär inte per automatik att förskoleavdelningar och klasser blir större än idag. Vi ska fortsätta att bygga ett långsiktigt hållbart Luleå där vi arbetar för en god kvalitet. Förvaltningens fokus ligger på att bedriva förskole- och skolverksamhet med god kvalitet i omvårdnad och undervisning. Ett uppdrag som regleras i skollagen.

Det är ytterst barn-och utbildningsnämnden som tar beslut om hur pengarna ska fördelas inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Just nu görs riskbedömningar tillsammans med fackliga parter. Vi kommer att samtala med eleverna på skolan om förslaget till beslut. Samtalen kommer att ske både i klassen och i elevrådet. Utöver det kommer vi att genomföra en särskild barnkonsekvensanalys tillsammans med representanter från elevrådet, elevhälsan och eventuellt skolpsykolog. Att genomföra en barnkonsekvensanalys innebär att de beslut som påverkar barn ska föregås av en bedömning av vilka konsekvenser beslutet kan få just för barnen.

Ni som vårdnadshavare har också möjlighet att bidra med åsikter som kan biläggas ärendet till politiken. Om ni vill lämna in en skrivelse kring förslaget till beslut kan ni använda er av den här mailadressen: bufkansli@lulea.se. För att hinna med till Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 24 april behöver eventuellt material kommit in senast 15 april.

Vi förstår att detta förslag kan väcka tankar hos er. Om förändringen beslutas den 24 april så kommer mer information att ges under nästa skolråd som är i maj.

På www.lulea.se/effektivkommun kan ni läsa mer om effektiviseringarna och även lämna synpunkter och ställa frågor.

Hälsningar,

Stina Lannerblad och Per Lindberg, rektorer Stadsöskolan