Elevhälsa

Här kan du läsa om Residensskolans elevhälsoarbete. Du hittar även kontaktuppgifter till skolsköterskan och kuratorn.

Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara studierna. Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsans roll ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska också arbeta med mer generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, t ex skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning.

Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och i det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Även om elevhälsans fokus i första hand ska vara förebyggande och hälsofrämjande, ska det ändå vara möjligt för eleverna att få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser. Varje elev ska också under tiden i förskoleklassen och de obligatoriska skolformerna erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller.

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolsköterska och skolläkare. Dessutom ska eleverna ha tillgång till kurator och psykolog, och det ska finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

Klicka på rubrikerna nedan och läs om:

Återställ
Residensskolans elevhälsoteam
Återställ
Residensskolans trygghetsteam
Återställ
Skolsköterska och skolkurator