Rutiner

Ledighet

Om ditt barn behöver ledigt ska vårdnadshavaren/vårdnadshavarna fylla i en ledighetsansökan i så god tid som möjligt.

Sjukanmälan/frånvaro

Vid sjukfrånvaro rapporterar ni in detta i appen Tieto edu.

Vid eventuell oanmäld/ej inrapporterad frånvaro skickas automatiskt ett SMS till vårdnadshavaren så snart undervisande lärare kvitterat lektionen.

Överlämning

Vi inväntar kommungemensamma riktlinjer gällande överlämning mellan olika skolformer och återkommer med information när dessa har kommit.